i-Learn4Health

O projekcie

i-Learn4Health

Oferta i dokumenty

i-Learn4Health

Aktualności

WEBINARIUM PODSUMOWUJĄCE PILOTAŻ NARZĘDZIA SELFIE WBL

Opublikowano: 18.12.2020

Webinarium podsumowujące pilotaż narzędzia SELFIE WBL zorganizowane przez Fundację „OIC Poland” odbyło się 15 grudnia 2020 r.

Podczas webinarium zaprezentowane zostały wyniki badań, doświadczenia oraz rezultaty  pilotażu narzędzia SELFIE WBL w Polsce. Spotkanie było okazją do poznania potencjału narzędzia oraz planów Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom -Przedstawicielom Europejskiego Forum Kształcenia Technicznego i Zawodowego (EfVET), Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), Association of Slovene Higher Vocational Colleges, Kuratoriów Oświaty oraz wszystkim państwu za liczny udział w webinarium oraz wsparcie w realizacji niniejszej inicjatywy.

Szczególne podziękowania składamy koordynatorom szkolnym, szkołom oraz firmom za zaangażowanie w pilotaż narzędzia SELFIE WBL oraz aktywną realizację działań w ramach pilotażu.

Zobacz więcej


Rozpoczęcie działań w ramach grup fokusowych oraz wywiadów pogłębionych

Opublikowano: 06.11.2020

Kolejnym etapem pilotażu narzędzia SELFIE WBL jest przeprowadzenie grup fokusowychwywiadów pogłębionych. Działania te realizowane będą przez koordynatorów szkolnych narzędzia SELFIE WBL oraz przez koordynatorów krajowych z ramienia Fundacji „OIC Poland” w Lublinie w celu zgromadzenia opinii uczniów, nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkoły oraz trenerów wewnętrznych w firmach na temat oczekiwań uczestników wobec narzędzia, funkcjonowania narzędzia SELFIE WBL, możliwości wykorzystania otrzymanych rezultatów na rzecz rozwoju cyfrowego oraz wielu innych istotnych kwestii.

Celem badania fokusowego jest poznanie opinii 2 kluczowych grup docelowych projektu SELFIE WBL – uczniów i nauczycieli – na temat narzędzia, głównych wyzwań, przed którymi stanęli podczas korzystania z narzędzia SELFIE oraz stopnia, w jakim narzędzie SELFIE jest pomocne. Grupy fokusowe zostaną przeprowadzone przez koordynatorów szkolnych.

Celem wywiadów pogłębionych  jest szczegółowe omówienie wyników raportu i możliwych zmian w oparciu o wyniki. Wywiady pogłębione zostaną przeprowadzone przez koordynatorów krajowych z ramienia Fundacji „OIC Poland” w Lublinie.

Zobacz więcej


Webinarium dla koordynatorów szkolnych narzędzia SELFIE WBL

Opublikowano: 05.11.2020

Webinarium dla koordynatorów szkolnych narzędzia SELFIE WBL odbyło się 5 listopada 2020r. Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią dr Ewelinę Iwanek, Prezes Zarządu Fundacji „OIC Poland” w Lublinie. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy szkolni narzędzia SELFIE WBL oraz inne zainteresowane osoby ze wszystkich szkół biorących udział w pilotażu.

Webinarium dotyczyło kolejnych etapów pilotażu narzędzia SELFIE WBL – przeprowadzenie grup fokusowych i wywiadów pogłębionych. Celem webinarium było zapewnienie informacji oraz objaśnienie kolejnych działań, jakie zostaną zrealizowane w ramach pilotażu.

Zobacz więcej


Pierwsza część pilotażu narzędzia SELFIE WBL dobiegła końca

Opublikowano: 31.10.2020

Testowanie narzędzia SELFIE WBL przez wszystkie szkoły zrekrutowane do pilotażu odbyło się w okresie od 8 do 30 października 2020r.

Zadaniem szkół było zbadanie opinii uczniów, nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkoły oraz trenerów wewnętrznych w firmach na temat sposobu wykorzystywania technologii w ich szkołach i firmach za pomocą krótkich stwierdzeń i pytań oraz prostej skali od 1 do 5. Szkoły miały możliwość dostosowania stwierdzeń do potrzeb i specyfiki swojej szkoły oraz śledzenia wskaźników ukończenia w czasie rzeczywistym.

Po przeprowadzeniu badania za pomocą narzędzia SELFIE WBL, szkoły wygenerowały Raport SELFIE – spersonalizowany raport zawierający wnikliwe informacje na temat wyników badania, umożliwiający analizę sytuacji w szkole i firmach w kontekście stosowania technologii cyfrowych.

Zobacz więcej


Projekt „Pilotaż narzędzia SELFIE WBL” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej

Opublikowano: 30.09.2020

Projekt „Pilotaż narzędzia SELFIE WBL” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej w dniu 30 września 2020 r. w odpowiedzi na wniosek skierowany ze strony Fundacji „OIC Poland”.

Nadanie patronatu honorowego Ministerstwa Edukacji Narodowej zostało uzasadnione faktem, że projekt jest okazją do uczestnictwa w wartościowej inicjatywie przygotowanej przez Komisję Europejską. Narzędzie SELFIE pozwala szkołom w większym stopniu włączyć technologie cyfrowe w proces nauczania, uczenia się i oceny uczniów. Tym samym będzie on wpływać na podniesienie jakości kształcenia i osiąganie lepszych wyników edukacyjnych.

Cieszymy się ogromnie z tego wyróżnienia.

Zobacz więcej


Lista szkół zrekrutowanych do pilotażu narzędzia SELFIE WBL

Opublikowano: 24.09.2020

Zobacz więcej


Zakończenie rekrutacji szkół i pracodawców do pilotażu narzędzia SELFIE WBL

Opublikowano: 23.09.2020

Fundacja „OIC Poland” zakończyła rekrutację szkół do udziału w pilotażu narzędzia SELFIE WBL w Polsce!

W pilotażu weźmie udział 14 szkół kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 14 pracodawców z 7 województw: lubelskie, opolskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, śląskie, podlaskie. Bardzo cieszymy się ze wszystkich zgłoszeń.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacją nt. pilotażu opublikowaną przez Komisję Europejską.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9761&furtherNews=yes&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3

Zobacz więcej


Otwarte Webinarium SELFIE WBL już za nami

Opublikowano: 16.09.2020

Webinarium „Pilotaż narzędzia SELFIE WBL w Polsce” zorganizowane przez Fundację OIC Poland odbyło się 15 września br. i było okazją do przedstawienia założeń programu pilotażowego SELFIE WBL, harmonogramu działań oraz korzyści płynących z uczestnictwa w pilotażu dla szkół i przedsiębiorców.

Bardzo dziękujemy zaproszonym gościom – Przedstawicielom Europejskiego Forum Kształcenia Technicznego i Zawodowego (EfVET), Komisji Europejskiej, Kuratoriów Oświaty oraz wszystkim Państwu za liczny udział i zainteresowanie pilotażem.

Było nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem. Już wkrótce rozpoczynamy pilotaż w szkołach.

Zobacz więcej


Otwarte Webinarium SELFIE WBL już wkrótce

Opublikowano: 11.09.2020

Otwarte Webinarium SELFIE WBL odbędzie się 15 września 2020r. Jego celem jest dostarczenie informacji na temat ogólnopolskiego pilotażu nowego narzędzia SELFIE w kontekście uczenia się w miejscu pracy (WBL – Work-Based Learning).

Do wzięcia udziału w webinarium zapraszamy kuratoria oświaty, szkoły kształcenia i szkolenia zawodowego z całej Polski, pracodawców oraz zainteresowane instytucje otoczenia biznesu.

Program webinarium przedstawia się następująco:

  • przedstawienie celów, głównych założeń i harmonogramu programu pilotażowego SELFIE WBL
  • omówienie możliwości i potencjału narzędzia SELFIE WBL dla szkół szkolenia i kształcenia zawodowego i pracodawców
  • dostarczenie odpowiedzi na pytania uczestników

Prowadzący wydarzenie:

  • Przedstawiciele Fundacji „OIC Poland”
  • Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska
  • Przedstawiciel Europejskiego Forum Kształcenia Technicznego i Zawodowego (EfVET)

Aby się zapisać należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zobacz więcej


Spotkanie inauguracyjne SELFIE WBL

Opublikowano: 20.08.2020

Pierwsze spotkanie partnerów projektu pilotażowego nowej wersji narzędzia SELFIE w kontekście uczenia się w miejscu pracy (WBL – Work-Based Learning) odbyło się 22 lipca 2020r.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Europejskiego Forum Kształcenia Technicznego i Zawodowego (EfVET), członkowie krajowi, partnerzy, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans (DG EMPL) oraz Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF).

W spotkaniu udział wzięła również Pani dr Ewelina Iwanek – Prezes Zarządu Fundacji „OIC Poland”, pełniąca funkcję koordynatora pilotażu SELFIE WBL w Polsce.

Był to dla nas niezwykły zaszczyt, że mogliśmy znaleźć się w gronie partnerów nowej edycji narzędzia SELFIE. Więcej informacji: https://www.efvet.org/…/the-selfie-wbl-piloting-project-ki…/

Zobacz więcej


Rozpoczęcie rekrutacji szkół i pracodawców do pilotażu narzędzia SELFIE WBL

Opublikowano: 10.08.2020

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji szkół i pracodawców do pilotażu narzędzia SELFIE WBL.

Do udziału w pilotażu SELFIE WBL zapraszamy: szkoły branżowe I i II stopnia, technika, szkoły policealne oraz pracodawców współpracujących ze tymi szkołami z całej Polski.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 8 WRZEŚNIA 2020 r.

Zobacz więcej


i-Learn4Health

Harmonogram wsparcia

i-Learn4Health