Pożyczka Rozwojowa z umorzeniem

Umorzenie części kapitału:

  1. Dla Inwestycji Końcowych określonych w niniejszym Regulaminie przewidziana została dotacja w postaci umorzenia części kapitału pozostającego do spłaty (rabat kapitałowy).
  2. Wsparciem w formie, o której mowa w ust. 1, mogą być objęte wyłącznie MŚP na wczesnym etapie rozwoju, tj. nowe przedsiębiorstwa, które nie istniały przez okres 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę oraz przedsiębiorstwa powracające na rynek po uprzedniej likwidacji działalności (likwidacja nastąpiła w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę a przerwa w prowadzeniu działalności trwała nie krócej niż 6 miesięcy).
  3. Wnioskodawca we wniosku o pożyczkę, deklaruje, że planowana Inwestycja Końcowa spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków. W poniższych przypadkach wysokość umorzenia wynosi odpowiednio:
    • 10% kapitału pożyczki, gdy planowana Inwestycja Końcowa będzie zrealizowana na obszarach określonych jako priorytetowe przez samorząd województwa tj. na obszarach zmarginalizowanych lub w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
    • 10% kapitału pożyczki, gdy planowana Inwestycja Końcowa będzie wpisywała się w co najmniej jedną regionalną inteligentną specjalizację (RSI) określoną w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku aktualnej na dzień udzielenia wsparcia,
    • 5% kapitału pożyczki, gdy planowana Inwestycja Końcowa będzie realizowana przez mikroprzedsiębiorstwo.
  4. W przypadku spełnienia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego z ww. warunków wysokość umorzeń sumuje się.

Nabór ma charakter otwarty na terenie województwa lubelskiego  co najmniej do momentu wyczerpania alokacji.

Kontakt

Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34, +48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl