Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Warunki pożyczki

  • maksymalna jednostkowa wartość pożyczki — do wysokości 40% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 70 000,00
  • minimalny okres prowadzenia działalności 12 miesięcy i zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy
  • co do zasady miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych (np. w przypadku prowadzenia działalności sezonowej);
  • oprocentowanie wynosi 2,9 %* w skali roku (połowa stopy redyskonta weksli NBP),
  • okres spłaty dla pożyczek 36 miesięcy,
  • karencja w spłacie kapitału pożyczki do 6 miesięcy,
  • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
  • minimum formalności,
  • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

W okresie karencji brak konieczności spłaty kapitału, spłata wyłącznie zobowiązań odsetkowych, przy czym odsetki w okresie karencji mogą być spłacane w okresach kwartalnych (niezależnie od tego, czy spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następowała w okresach miesięcznych czy kwartalnych).

Dopuszcza się zaangażowanie PES w tym samym czasie w ramach danej Umowy Operacyjnej tylko z tytułu jednej pożyczki płynnościowej

*wysokość oprocentowania na dzień 05-10-2023.

Kontakt

Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34, +48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl