Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Zabezpieczenie spłaty

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedną z form prawnego zabezpieczenia:

  • poręczenie cywilne lub poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
  • przelew wierzytelności, w tym z tytułu umowy ubezpieczenia,
  • blokada środków na rachunkach bankowych,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych,
  • ubezpieczenie pożyczki,
  • zastaw wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia
  • hipoteka na nieruchomości (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
  • inne zabezpieczenia przewidziane przez przepisy prawa.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji Pośrednika Finansowego.

 

>Złóż wniosek online<

 

Kontakt

Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34, +48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl