Kim jesteśmy?

O Fundacji OIC Poland

Działalność Fundacji koncentruje się wokół następujących obszarów:

KSZTAŁCENIE KADR MŚP

Realizowane poprzez programy skierowane do kadry zarządzającej i pracowników firm, szkolenia specjalistyczne przygotowywane indywidualnie pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa;

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI

Realizowane poprzez programy inkubacji start-upów oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i finansowe (pożyczki dla przedsiębiorstw oraz pożyczki i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej);

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Realizowane poprzez programy skierowane do pracowników instytucji publicznych mające na celu podniesienie ich kwalifikacji oraz wykorzystanie potencjału sektora publicznego;

ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU

Realizowane poprzez programy skierowane do osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym skoncentrowane na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i kompetencji;

PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

Realizowane poprzez programy skierowane do uczniów, absolwentów oraz pracowników szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych mające na celu wyposażenie młodzieży w kompetencje niezbędne na rynku pracy;

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Realizowane poprzez dostęp do profesjonalnej, bezpłatnej pomocy prawnej;

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Realizowane poprzez międzynarodowe programy mobilności, transferu wiedzy i know-how;

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

Realizowane poprzez kursy kwalifikacyjne oraz nadające uprawnienia nauczycielom i kadrze pedagogicznej;

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Realizowane poprzez organizację studiów podyplomowych;

POŚREDNICTWO PRACY
BADANIA I ANALIZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE