Poznaj nas!

Uprawnienia Fundacji

SIEĆ WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POGRANICZA

Sieć została utworzona w roku 2013 w ramach projektu „Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza” , na rzecz rozwoju trwałej i efektywnej współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Obecnie Sieć zrzesza 112 polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych. Inicjatorem powstania Sieci była Fundacja „OIC Poland”.

SIEĆ WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKI WSCHODNIEJ

Sieć została utworzona w roku 2012 w ramach projektu „Standardy działania Sieci Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej”. W ramach Sieci ujednolicono zasady działania oraz podniesiono poziomu monitoringu i badań efektywności działań 18 NGO zrzeszonych w Sieci.

LUBELSKIE PARTNERSTWO PUBLICZNO – SPOŁECZNE

Od 2011 roku Fundacja „OIC Poland” jest członkiem Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego, którego powołanie zostało zainicjowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie oraz Urząd Miasta Lublin. Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne opiera się na partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych oraz osób utożsamiających się z misją i celami Deklaracji Współpracy z terenu miasta Lublin i województwa lubelskiego.

KLASTER USŁUG FINANSOWYCH

Klaster został utworzony w dniu 21 maja 2012r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w ramach projektu „Klaster Usług Finansowych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013). Misją Klastra Usług Finansowych jest stworzenie platformy współpracy dla wspierania działań osób, organizacji i przedsiębiorstw regionu lubelskiego wytwarzających wartości dla organizacji ich klientów przez oferowanie wysokiej jakości usług finansowych. Poprawa konkurencyjności i pozycji rynkowej lokalnych przedsiębiorstw z branży usług finansowych na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Obecnie Klaster Usług Finansowych zrzesza 25 podmiotów działających na terenie województwa lubelskiego.

KLASTER ROLNO – SPOŻYWCZY POLSKI WSCHODNIEJ

Fundacja „OIC Poland” jest członkiem Klastra Rolno – Spożywczego Polski Wschodniej, który został powołany w dniu 30 kwietnia 2014r. Rolą Klastra jest kształtowanie sytuacji gospodarczo-społecznej województw: lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego. Pozwala on członkom sprostać narastającej konkurencji oraz umożliwia podjęcie inwestycji poszczególnych podmiotów, obniżając koszty przedsięwzięcia i jego ryzyka w obszarze rolno – spożywczym.

PARTNERSTWO NA RZECZ REALIZACJI ZADANIA LUBELSKIE GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

W dniu 18 grudnia 2014 roku Fundacja „OIC Poland” przystąpiła do Partnerstwa na rzecz realizacji Zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży zainicjowanego przez Wojewódzki Urząd Prawy w Lublinie. Jest to inicjatywa, która jest realizowana na szczeblu regionalnym, a jej utworzenie ma służyć poprawie szans młodych na regionalnych i lokalnych rynkach pracy. Obecnie w gronie sygnatariuszy Porozumienia jest 29 instytucji, tj. instytucje rynku pracy, szkoły, instytucje szkoleniowe, samorządy, organizacje pozarządowe i firmy.

Fundacja „OIC Poland” jest wpisana do:

 

Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ)

Certyfikat o wpisie Fundacji „OIC Poland” do Krajowego Rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wydany przez Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie. Data dokonania pierwszego wpisu do rejestru: 03.12.2003 roku (pod numerem 371).

Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Certyfikat o wpisie Fundacji „OIC Poland” do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) krajowego rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wydanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Data dokonania pierwszego wpisu do rejestru: 21.12.2004 roku (pod numerem 2.06/00021/2004).