Pożyczka OZE w gospodarce dla podmiotów z woj. lubelskiego

Opis Instrumentu Finansowego

 1. Przez Pożyczkę OZE w gospodarce (dalej „Jednostkowa Pożyczka”) rozumie się finansowanie zwrotne (część pożyczkowa) oraz bezzwrotne (dotacja), udzielane na podstawie pozytywnej oceny wniosku o pożyczkę, w ramach którego wnioskodawca wnioskuje o pożyczkę lub pożyczkę z dotacją. Partner Finansujący zawiera z Ostatecznym Odbiorcą jedną Umowę Inwestycyjną niezależnie od formy wsparcia finansowego.
 2. Wytyczne zawarte w Metryce dotyczące oprocentowania, okresu spłaty, karencji w spłacie, zabezpieczeń spłaty, oceny zdolności kredytowej/ryzyka, harmonogramu spłaty odnoszą się wyłącznie do finansowania zwrotnego w ramach Jednostkowej Pożyczki.
 3. Jednostkowa Pożyczka udzielana jest przez Partnera Finansującego z Wkładu Funduszu Powierniczego (WFP) oraz Wkładu Partnera Finansującego (WPF), z przeznaczeniem na wsparcie Inwestycji Końcowych dla Ostatecznych Odbiorców. Pożyczka może finansować następujące typy Inwestycji Końcowych:
 • Budowa instalacji do produkcji biopłynów i biometanu, biopaliw II i III generacji.
 • Budowa/rozbudowa/przebudowa lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło/paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości w oparciu o lokalne zidentyfikowane zasoby lub wraz z infrastrukturą sieciową. Typ Inwestycji Końcowej dedykowany jest wyłącznie klastrom energii, spółdzielniom energetycznym oraz obywatelskim społecznościom energetycznym.
 • Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci).
 • Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE).
 • Wsparcie dotacyjne w ramach Jednostkowej Pożyczki może finansować koszty związane z zakupem magazynów energii elektrycznej lub cieplnej dla źródeł OZE.
 • Maksymalny udział wsparcia dotacyjnego wynosi 65% wartości Jednostkowej Pożyczki w części wkładu pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Maksymalny udział dotacji w Limicie udostępnionym Partnerowi Finansującemu wynosi maksymalnie 40% Limitu w części wkładu pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Uzyskanie Jednostkowej Pożyczki oraz jej kwota uzależnione są od spełnienia warunków wynikających z Programu, Szczegółowego Opisu Priorytetów oraz innych Odpowiednich Regulacji, a także kryteriów dopuszczalności pomocy de minimis/pomocy publicznej oraz kompletnej oceny wniosku o pożyczkę.

Kontakt

Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34, +48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl