modeLOWE – II edycja

O projekcie

modeLOWE – II edycja

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2020 –  31 sierpnia 2021

Wartość projektu: 6 195 904,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 221 907,89 PLN

Cel główny projektu:

Edukacja i aktywizacja 4000 dorosłych osób z całej Polski dotychczas niebiorących udziału (albo uczestniczących sporadycznie) w jakichkolwiek formach zorganizowanego uczenia się na obszarach zdegradowanych i defaworyzowanych w ramach udzielonych grantów i wsparcia funkcjonowania 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).

modeLOWE – II edycja

Oferta i dokumenty

 

W ramach projektu 20 Szkół otrzyma granty na powstanie  i funkcjonowanie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).

Struktura Grantobiorców wg obszarów wsparcia:

 1. Obszary zdegradowane: 5 LOWE:
 2. Obszary popegeerowskie: 3 LOWE,
 3. Obszary powojskowe: 3 LOWE,
 4. Obszary poprzemysłowe: 3 LOWE,
 5. Obszary o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych: 6 LOWE

 

WSPARCIE

Powstałym LOWE  oferujemy:

 • 100 % dofinansowania, maksymalnie 250 000 zł
 • wsparcie w opracowaniu diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych;
 • wsparcie organów prowadzących szkoły w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE;
 • kompleksowe doradztwo (specjalistyczne, techniczne i partnerskie) w zakresie wdrożenia modelu LOWE;
 • doradztwo w zakresie diagnozowania, rozwijania, pomiaru poziomu kompetencji;
 • coaching szkoleniowy (indywidualny  i grupowy) dla kadry i trenerów LOWE
 • wsparcie w dostosowaniu LOWE do osób z niepełnosprawnościami.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty w terminie od 17.02.2020 r. do 17.03.2020r.  w oparciu o opracowane procedury realizacji projektu grantowego.

Rekrutacja prowadzona będzie w jednej turze. Grantodawca zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowych naborów w przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby LOWE.

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na formularzu:  „OFERTA – w zakresie  wstępnej koncepcji powstania i funkcjonowania LOWE”, stanowiącej załącznik nr 1 do Procedur realizacji projektu grantowego.

Oferty:

 • w wersji papierowej należy składać na adres: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
 • w wersji mailowej (skan dokumentacji opatrzony podpisami) na adres: malgorzata.plak@oic.lublin.pl.

  

HARMONOGRAM KONKURSU GRANTOWEGO

 • Ogłoszenie o konkursie grantowym  – 10.02.2020
 • Nabór ofert – 17.02.2020 – 17.03.2020
 • Ocena formalna ofert – do 5 dni roboczych  od zamknięcia naboru
 • Ocena merytoryczna ofert –  do 21 dni roboczych  od zakończenia oceny formalnej
 • Publikacja listy rankingowej  – do 21.04.2020
 • Procedura odwoławcza  – do 28.04.2020
 • Publikacja ostatecznej listy rankingowej – do 11.05.2020

Dokumenty do pobrania

modeLOWE – II edycja

Aktualności

II KONWENT LOWE

Opublikowano: 30.06.2021

22 czerwca 2021 roku odbył się II Konwent Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE), realizowany w ramach projektu „ModeLowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”. E-SPOTKANIE  w którym udział wzięli Konwencie uczestniczyły wszystkie utworzone w ramach projektu Lokalne Ośrodki  Wiedzy i Edukacji działające na terenie 5 województw Polski południowo-wschodniej.

Zwyczajowo poszczególne Ośrodki LOWE zaprezentowały aktualny stan wdrażania projektu grantowego w społeczności lokalnej jak również przedstawiły licznie już występujące osiągnięcia i sukcesy w dotychczasowej działalności Ośrodków.

Ponadto na Konwencie wyłonieni Eksperci oraz Partnerzy Projektu podsumowali dotychczasowy proces doradztwa animacyjno – organizacyjnego prowadzonego  dla LOWE, podsumowano statystycznie  dotychczasową działalność Ośrodków jak również wskazano wymagania dotyczące trwałości projektu.

Była to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy powstałymi 20 Ośrodkami LOWE związana ze skuteczną realizacją zaplanowanych działań w czasach występującej pandemii.

Zobacz więcej


I KONWENT LOWE

Opublikowano: 14.12.2020

Informujemy, iż w dniu 11 grudnia 2020 roku odbył się I Konwent Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE), realizowany w ramach projektu „ModeLowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”. Spotkanie realizowane było w formie zdalnej.

W Konwencie uczestniczyli przedstawiciele Organów Prowadzących Szkoły oraz osoby odpowiedzialne za wdrażanie grantu, Koordynatorzy i Animatorzy LOWE ze wszystkich 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji powstałych w ramach projektu.

Na Konwencie podsumowany został proces prowadzonych diagnoz, przedstawione zostały wyzwania organizacyjne stojące przed LOWE oraz przekazano  praktyczne aspekty wdrażania i rozliczania grantu.

Ponadto podczas Konwentu poszczególne Ośrodki LOWE zaprezentowały stan wdrażania projektu grantowego w społeczności lokalnej, przedstawiły dotychczasowe osiągnięcia jak również problemy, na które napotykały podczas dotychczasowej działalności.

Była to również doskonała okazja do zapoznania się i wymiany doświadczeń pomiędzy powstałymi 20 Ośrodków LOWE, związana z dotychczasową realizacją grantu, w tym szczególnie trudnym dla realizacji projektów czasie.

Zobacz więcej


KOMUNIKAT LOWE - WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO – III TURA REKRUTACJI

Opublikowano: 29.07.2020

Niniejszym informujemy, że zakończono ocenę merytoryczną ofert złożonych w ramach III rundy konkursowej.

Poniżej publikujemy listę rankingową:

LISTA RANKINGOWA – JST – III TURA REKRUTACJI

Ponadto informujemy, iż zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II” w ciągu 5 dni roboczych przesłane zostanie pismo wraz z oceną merytoryczną złożonej oferty.

 

Zobacz więcej


KONKURS GRANTOWY – III TURA REKRUTACJI

Opublikowano: 01.07.2020

OGŁASZAMY NABÓR SZKÓŁ DO URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH OŚRODKÓW WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Gminą Bukowsko, Gminą Gościeradów, Gminą Krasnystaw i  Gminą Kłoczew ogłasza nabór ofert w ramach III tury ogólnopolskiego konkursu grantowego na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w środowisku lokalnym.

Do konkursu zapraszamy wyłącznie Jednostki Samorządu Terytorialnego, prowadzące szkoły  i placówki systemu oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.).

Powstałym LOWE  oferujemy:

 • środki finansowe na powstanie i funkcjonowanie LOWE, maksymalnie 250 000 zł
 • wsparcie w opracowaniu diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych;
 • wsparcie organów prowadzących szkoły w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE;
 • kompleksowe doradztwo (specjalistyczne, techniczne i partnerskie) w zakresie wdrożenia modelu LOWE;
 • doradztwo w zakresie diagnozowania, rozwijania, pomiaru poziomu kompetencji;
 • coaching szkoleniowy (indywidualny  i grupowy) dla kadry i trenerów LOWE
 • wsparcie w dostosowaniu LOWE do osób z niepełnosprawnościami.

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II”.

 

Oferty należy składać  do dnia 20.07.2020 r. do godziny 16.00 na adres podany w procedurze realizacji projektu grantowego.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Oferta i dokumenty.

Serdecznie zachęcamy do otrzymania grantu !!!

 

Zobacz więcej


KOMUNIKAT LOWE - WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO – II TURA REKRUTACJI

Opublikowano: 23.06.2020

Niniejszym informujemy, że zakończono ocenę merytoryczną ofert złożonych w ramach II rundy konkursowej.

Poniżej publikujemy listę rankingową:

LOWE – Lista rankingowa JST – II TURA REKRUTACJI

Ponadto informujemy, iż zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II” w ciągu 5 dni roboczych przesłane zostaną pisma wraz z oceną merytoryczną złożonej oferty. ​

 

Zobacz więcej


KONKURS GRANTOWY – WYDŁUŻENIE TERMINU SKLADANIA OFERT - II TURA REKRUTACJI

Opublikowano: 28.05.2020

WYDŁUŻAMY TERMIN NABORU SZKÓŁ DO URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH OŚRODKÓW WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)

Do konkursu zapraszamy wyłącznie Jednostki Samorządu Terytorialnego, prowadzące szkoły  i placówki systemu oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.).

Powstałym LOWE  oferujemy:

 • środki finansowe na powstanie i funkcjonowanie LOWE, maksymalnie  250 000 zł
 • wsparcie w opracowaniu diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych;
 • wsparcie organów prowadzących szkoły  w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE;
 • kompleksowe doradztwo (specjalistyczne, techniczne i partnerskie) w zakresie wdrożenia modelu LOWE;
 • doradztwo w zakresie diagnozowania, rozwijania, pomiaru poziomu kompetencji;
 • coaching szkoleniowy (indywidualny  i grupowy) dla kadry i trenerów LOWE
 • wsparcie w dostosowaniu LOWE do osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II”.

Oferty należy składać  do dnia 9.06.2020 r. do godziny 16.00 na adres podany w procedurze realizacji projektu grantowego.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są  w zakładce Oferta i dokumenty.

Serdecznie zachęcamy do otrzymania grantu !!!

Zobacz więcej


KONKURS GRANTOWY – II TURA REKRUTACJI

Opublikowano: 11.05.2020

OGŁASZAMY NABÓR SZKÓŁ DO URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH OŚRODKÓW WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Gminą Bukowsko, Gminą Gościeradów, Gminą Krasnystaw i  Gminą Kłoczew ogłasza nabór ofert w ramach II tury ogólnopolskiego konkursu grantowego na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w środowisku lokalnym.

Do konkursu zapraszamy wyłącznie Jednostki Samorządu Terytorialnego, prowadzące szkoły  i placówki systemu oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.).

Powstałym LOWE  oferujemy:

 • środki finansowe na powstanie i funkcjonowanie LOWE, maksymalnie 250 000 zł
 • wsparcie w opracowaniu diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych;
 • wsparcie organów prowadzących szkoły w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE;
 • kompleksowe doradztwo (specjalistyczne, techniczne i partnerskie) w zakresie wdrożenia modelu LOWE;
 • doradztwo w zakresie diagnozowania, rozwijania, pomiaru poziomu kompetencji;
 • coaching szkoleniowy (indywidualny  i grupowy) dla kadry i trenerów LOWE
 • wsparcie w dostosowaniu LOWE do osób z niepełnosprawnościami.

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II”.

 

Oferty należy składać  do dnia 29.05.2020 r. do godziny 16.00 na adres podany w procedurze realizacji projektu grantowego.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Oferta i dokumenty.

Serdecznie zachęcamy do otrzymania grantu !!!

Zobacz więcej


KOMUNIKAT LOWE - WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO

Opublikowano: 28.04.2020

Niniejszym informujemy, że zakończono ocenę merytoryczną ofert złożonych w ramach I rundy konkursowej.
Poniżej publikujemy listy rankingowe:
 
Ponadto informujemy, iż zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II” w ciągu 5 dni roboczych przesłane zostaną pisma wraz z oceną merytoryczną złożonej oferty. ​

 

Zobacz więcej


WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Opublikowano: 16.03.2020

Z dniem 16 marca 2020 r. informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z rozszerzeniem się koronawirusa COVID-19 (SARS CoV-2) nabór Ofert w ramach prowadzonego konkursu grantowego na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w środowisku lokalnym, w ramach 1 rundy konkursowej, prowadzony będzie do dnia 24 marca 2020 r.

Zobacz więcej


ZAPROSZENIE NA SEMINARIA INFORMACYJNE: Rzeszów - 10 marca oraz Kielce - 11 marca 2020 r.

Opublikowano: 04.03.2020

Szanowni Państwo,

W imieniu Lidera i Partnerów projektu: „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”  serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminariach informacyjnych, dotyczących ogłoszonego konkursu grantowego.

Seminaria odbędą się:

w Rzeszowie dnia 10 marca 2020 r., w Hotelu Horyzont, ul. Podkarpacka 54, o godzinie 13.00.

– w Kielcach dnia 11 marca 2020 r., w Hotelu La Mar, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2,  o godzinie 11.00.

W szczególności zapraszamy Dyrektorów Szkół (publicznych i niepublicznych) oraz przedstawicieli Organów Prowadzących Szkoły, chcących aplikować do ogłoszonego Konkursu Grantowego na uruchomienie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE), w ramach którego oferujemy granty do wysokości 250 000 zł na prowadzenie LOWE.

Na seminarium przedstawimy MODEL funkcjonowania w środowisku lokalnym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE), prowadzącego działania na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych na terenach zdegradowanych i defaworyzowanych, który jest  podstawą do  uruchomienia i funkcjonowania LOWE.

Ponadto zaprezentujemy Państwu ofertę projektu „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”,
a w szczególności przybliżymy Konkurs grantowy, jego założenia, zasady, warunki, dokumenty i harmonogram konkursu grantowego.

Seminarium zakończy panel dyskusyjny, dotyczący praktycznych aspektów przygotowania Oferty w zakresie wstępnej koncepcji powstania i funkcjonowania LOWE oraz zasad wdrażania i rozliczania grantu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Zobacz więcej


SEMINARIUM INFORMACYJNE

Opublikowano: 03.03.2020

Informujemy, iż w dniu 3 marca 2020 roku w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  „OIC Poland”, w Lublinie,  przy ul. Gospodarczej 26, odbyło się seminarium informacyjne realizowane w ramach projektu „modeLowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”.

Na seminarium informacyjnym został przedstawiony MODEL funkcjonowania, w środowisku lokalnym, Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE), prowadzącego działania na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych na terenach zdegradowanych i defaworyzowanych. Opracowany Model LOWE jest podstawą do  uruchomienia i funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

Na seminarium zaprezentowano  ofertę projektu „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”, a w szczególności został przedstawiony Konkurs grantowy, jego założenia, zasady, warunki, dokumenty oraz harmonogram.

Seminarium zakończył panel dyskusyjny, dotyczący praktycznych aspektów przygotowania Oferty w zakresie wstępnej koncepcji powstania i funkcjonowania LOWE oraz zasad wdrażania i rozliczania grantu.

Zobacz więcej


OGŁASZAMY NABÓR SZKÓŁ DO URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH OŚRODKÓW WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)

Opublikowano: 10.02.2020

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Gminą Gościeradów, Gminą Krasnystaw, Gminą Kłoczew i Gminą Bukowsko ogłasza nabór ofert w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w środowisku lokalnym.
Do konkursu zapraszamy organy prowadzące szkoły (publiczne i niepubliczne) i placówki systemu oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.).

Powstałym LOWE oferujemy:

 • środki finansowe na powstanie i funkcjonowanie LOWE, maksymalnie 250 000 zł
 • wsparcie w opracowaniu diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych;
 • wsparcie organów prowadzących szkoły w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE;
 • kompleksowe doradztwo (specjalistyczne, techniczne i partnerskie) w zakresie wdrożenia modelu LOWE;
 • doradztwo w zakresie diagnozowania, rozwijania, pomiaru poziomu kompetencji;
 • coaching szkoleniowy (indywidualny i grupowy) dla kadry i trenerów LOWE
 • wsparcie w dostosowaniu LOWE do osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego:„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II”.

Oferty należy składać od 17.02.2020 r. do 17.03.2020 r. na adres podany w procedurze realizacji projektu grantowego.

Dokumenty rekrutacyjne oraz informacja o projekcie dostępne są zakładce OFERTA I DOKUMENTY.

Serdecznie zachęcamy do otrzymania grantu !!!

Zobacz więcej


modeLOWE – II edycja

Harmonogram wsparcia

modeLOWE – II edycja

Oferta i dokumenty

Zobacz więcej

Aktualności

Zobacz więcej

Kontakt

Biuro Projektu:

Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel.: (81) 710-46-45
e-mail: malgorzata.plak@oic.lublin.pl

www.oic.lublin.pl