Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II

O projekcie

Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II

Oferta i dokumenty

Oferta i dokumenty

Projekt skierowany jest do 100 kobiet w wieku 30 lat i więcej z terenu następujących powiatów województwa lubelskiego: łęczyński, świdnicki, krasnostawski, tomaszowski, zamojski, m. Zamość, hrubieszowski, chełmski, m. Chełm, włodawski, pozostających bez pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) kobiety bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo,

b) kobiety imigrantki (w tym osoby polskiego pochodzenia),

c) kobiety reemigrantki,

d) kobiety pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

 

Kobiety wskazane w pkt b) – d) stanowią do 10 % uczestniczek projektu tj. maksymalnie 10 osób.

Tylko ww. grupy priorytetowe otrzymają wsparcie w postaci dotacji bezzwrotnych oraz wsparcia pomostowego.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 27 000 zł;
 • udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w średniej wysokości 1 400 zł przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów, w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa, jak np. koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych;
 • przeprowadzenie doradztwa grupowego w wymiarze 8 godzin;
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w wymiarze 24-56 godzin w zależności od stopnia wiedzy,
 • indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenia i rozwoju własnej firmy w wymiarze 8-12 godzin w zależności od stopnia wiedzy;
 • przeprowadzenie konkursu biznes planów i wyłonienie Uczestniczek projektu do dofinansowania działalności;
 • indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym dla każdej Uczestniczki projektu w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia firmy. Uczestniczki będą pod stałą opieką doradcy, który doradzi w rozwiązywaniu ewentualnych indywidualnych problemów występujących w prowadzeniu firmy (średnio 24 godziny/os).

 

Dodatkowo uczestniczkom zostanie zapewnione:

 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Osoby składające dokumenty, poza wymaganymi dokumentami zgłoszeniowymi zobowiązane są dostarczyć dodatkowe formularze: 

 • zaświadczenie z ZUS i KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenia społeczne za okres ostatnich 12 miesięcy
 • decyzję o przyznaniu emerytury lub renty (dotyczy osoby biernej zawodowo)

Dokumenty do pobrania

Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II

Aktualności

Ostateczne wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II”

Opublikowano: 26.08.2021

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej, poniżej przedstawiamy Ostateczną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego w ramach projektu.

Ostateczna lista wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z §3 pkt. 5 Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

Zobacz więcej


WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU „SUKCES W KOBIECYM WYDANIU – EDYCJA II”

Opublikowano: 13.08.2021

W dniu 12.08.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

Poniżej przedstawiamy Wstępną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

WSTĘPNA LISTA WNIOSKÓW WYŁONIONYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jednocześnie informujemy, iż Beneficjentowi pomocy w terminie 5 dni od momentu otrzymania decyzji Komisji Oceny Wniosków, przysługuje prawo do złożenia odwołania do Beneficjenta Projektodawcy z zachowaniem zapisów § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Ostateczna lista uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji, możliwa będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną ocenę biznesplanu zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

W ramach przedmiotowego Konkursu Biznesplanów wsparcie finansowe zostanie przyznane 16 UP.

Zobacz więcej


Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II”

Opublikowano: 29.07.2021

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 30.07.2021 r. do 08.08.2021 r. przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II”, którzy zakończyli udział w bloku szkoleniowo-doradczym.

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce Oferta i dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 • Biznesplan
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sylwia.grzelak@oic.lublin.pl.

Dokumenty należy zeskanować w jeden dokument (zgodnie ze wskazaną powyżej kolejnością) lub każdy dokument zeskanować osobno i odpowiednio nazwać.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w formie skanu po wcześniejszym wypełnieniu elektronicznie oraz podpisaniu czytelnymi i odręcznymi podpisami.

Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w dokumentach. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, musi wpisać „nie dotyczy” lub „-”. Pozostawienie pustych pól w dokumencie skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Jednocześnie przypominamy, iż wnioskowana kwota bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nie może przekroczyć aktualnie obowiązującej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. 34 089,36 zł brutto (5 681,56 zł x 6 miesięcy). Wnioskowanie o wyższą kwotę skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Uwaga!!!

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Zobacz więcej


Wstępne wyniki DODATKOWEJ rekrutacji w projekcie „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II””

Opublikowano: 07.06.2021

Informujemy, że zakończyliśmy proces rekrutacji do projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II” w ramach I naboru.

W związku z powyższym przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ

Zapraszamy do zapoznania się. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 3 Regulaminu rekrutacji, w ramach rekrutacji przewiduje się procedurę odwoławczą, dla kandydatów którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym lub/i kandydatów, którzy nie zgadzają się z otrzymaną oceną/opinią. Karty oceny zostaną do Państwa przesłane drogą mailową.

Zobacz więcej


Zamknięcie rekrutacji do projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II”

Opublikowano: 18.05.2021

Informujemy, że w dniu 18.05.2021 r., na podstawie §2 pkt.8 Regulaminu Rekrutacji zostaje zamknięta rekrutacja do projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II”.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną po 18.05.2021r. nie będą rozpatrywane.

Zobacz więcej


Rekrutacja do projektu dla osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami – dodatkowy nabór.

Opublikowano: 21.04.2021

Uprzejmie informujemy, iż zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych w ramach dodatkowej rekrutacji do projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 4 maja 2021 roku.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym w siedzibie Fundacji „OIC Poland” ul. Gospodarcza 26, w godz. 8.00–16.00 lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).

Zgodnie z §2 pkt 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników, przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczana jest na stronie internetowej

Uwaga!                               

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 25.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz więcej


Ostateczne wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II”

Opublikowano:

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej, poniżej przedstawiamy Ostateczną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego w ramach projektu.

Ostateczna lista wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z §3 pkt. 5 Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

Zobacz więcej


Aktualne dokumenty rekrutacyjne do projektu

Opublikowano: 06.04.2021

W związku z wydłużeniem rekrutacji do projektu w zakładce ‘oferta i dokumenty’ znajdują się aktualne dokumenty rekrutacyjne.

Uruchomienie ostatniej tury rekrutacji już wkrótce!

Zobacz więcej


WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU „SUKCES W KOBIECYM WYDANIU – EDYCJA II”

Opublikowano: 26.03.2021

W dniu 23.03.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

Poniżej przedstawiamy Wstępną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

WSTĘPNA LISTA WNIOSKÓW WYŁONIONYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jednocześnie informujemy, iż Beneficjentowi pomocy w terminie 5 dni od momentu otrzymania decyzji Komisji Oceny Wniosków, przysługuje prawo do złożenia odwołania do Beneficjenta Projektodawcy z zachowaniem zapisów § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Ostateczna lista uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji, możliwa będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną ocenę biznesplanu zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

W ramach przedmiotowego Konkursu Biznesplanów wsparcie finansowe zostanie przyznane 64 UP.

Zobacz więcej


Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II”

Opublikowano: 22.02.2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 24.02.2021 r. do 05.03.2021 r. przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II”, którzy zakończyli udział w bloku szkoleniowo-doradczym.

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce Oferta i dokumenty

https://www.oic.lublin.pl/projekty-ue/projekty-krajowe/projekty-w-realizacji/sukces-w-kobiecym-wydaniu-edycja-ii/

 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 • Biznesplan
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sylwia.grzelak@oic.lublin.pl.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w formie skanu po wcześniejszym wypełnieniu elektronicznie oraz podpisaniu czytelnymi i odręcznymi podpisami.

Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w dokumentach. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, musi wpisać „nie dotyczy” lub „-”. Pozostawienie pustych pól w dokumencie skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Jednocześnie przypominamy, iż wnioskowana kwota bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nie może przekroczyć aktualnie obowiązującej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. 32 747,88 zł brutto (5 457,98 zł x 6 miesięcy). Wnioskowanie o wyższą kwotę skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Uwaga!!!

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Zobacz więcej


Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 roku

Opublikowano: 10.02.2021

W związku z ogłoszeniem w dn. 09.02.2021 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego kwoty przeciętnego wynagrodzenia brutto w czwartym kwartale 2020 roku, informujemy, iż wynosi ona 5 457,98 zł. W związku z tym wnioskowana kwota bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nie może przekroczyć aktualnie obowiązującej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj.

32 747,88 zł brutto (5 457,98 zł x 6 miesięcy)

Wnioskowanie o wyższą kwotę skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2020-roku,271,31.html

 

Zobacz więcej


Ostateczne wyniki rekrutacji w projekcie „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II”

Opublikowano: 17.12.2020

Informujemy, że zakończyliśmy procedurę odwoławczą w ramach I tury rekrutacji Uczestniczek do projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II”.

W związku z powyższym przedstawiamy ostateczną listę rankingową

Zapraszamy do zapoznania się.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 3 pkt 7  Regulaminu rekrutacji uczestników Ocena/opinia wynikająca z procedury odwoławczej jest oceną/opinią wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze.

Kolejnym etapem będzie udział w bloku szkoleniowo-doradczym. O szczegółowym harmonogramie działań zostaną Panie poinformowane w odrębnej korespondencji oraz telefonicznie.

Serdecznie gratulujemy!

Zobacz więcej


Wstępne wyniki rekrutacji do projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – Edycja II”

Opublikowano: 30.11.2020

Informujemy, że zakończyliśmy proces oceny formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły do projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – Edycja II”.
W związku z powyższym przedstawiamy wstępną listę rankingową.
Zapraszamy do zapoznania się >> lista

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 3 Regulaminu rekrutacji, w ramach rekrutacji przewiduje się procedurę odwoławczą, dla kandydatów którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym lub/i kandydatów, którzy nie zgadzają się z otrzymaną oceną/opinią.
Karty oceny zostaną do Państwa przesłane pocztą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail. Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości.​

Zobacz więcej


Proces rekrutacji zawieszony

Opublikowano: 15.10.2020

Informujemy, że w dniu 19.10.2020 r., na podstawie §2 pkt.8 Regulaminu Rekrutacji zostanie zawieszona rekrutacja do projektu „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II”.

Dziękujemy za zainteresowanie Projektem.

Zobacz więcej


Rekrutacja do projektu dla osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Opublikowano: 02.07.2020

Uprzejmie informujemy, iż otrzymaliśmy akceptację dokumentów zgłoszeniowych do  udziału w projekcie „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Beneficjent informuje, że rozpoczynająca się z dniem 13 lipca 2020 roku.

Rekrutacja prowadzona jest w terminie od 13.07.2020r. do 31.03.2021r., przy czym:

 • Tura 1 – powiat łęczyński i świdnicki – prowadzona jest w terminie od 13.07.2020r. do 31.03.2021r.
 • Tura 2 – powiat krasnostawski, zamojski (ziemski i grodzki) – prowadzona jest w terminie od 13.07.2020r. do 31.03.2021r.
 • Tura 3 – powiat hrubieszowski, tomaszowski – prowadzona jest w terminie od 13.07.2020r. do 31.03.2021r.
 • Tura 4 – włodawski, chełmski (ziemski i grodzki) – prowadzona jest w terminie od 13.07.2020r. do 31.03.2021r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym w siedzibie Fundacji „OIC Poland” ul. Gospodarcza 26, w godz. 8.00–16.00 lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).

Uwaga!                        

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 125 sztuk.

Dokumenty do pobrania znajdują w zakładce: „oferta i dokumenty”

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz więcej


Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II

Harmonogram wsparcia

Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II

Oferta i dokumenty

Zobacz więcej

Aktualności

Zobacz więcej

Kontakt

Biuro projektu:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą w Lublinie
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Sylwia Grzelak
tel.: 81 710-46-44 lub 81 710-46-30
e-mail: sylwia.grzelak@oic.lublin.pl