Szkoła Mentorów

Podstawowe informacje

Szkoła Mentorów

Program szkolenia

PROGRAM  – SZKOŁA MENTORÓW – 64 godz.

Moduł I – Istota i pojęcie mentoringu biznesowego – 8 godz. 

 • czym jest mentoring?
 • znaczenie mentoringu
 • cele mentoringu
 • rola i zadania mentora
 • profil kompetencji mentora
 • założenia modelu mentoringowego
 • specyfika relacji mentorskiej
 • zasady etyczne w relacji mentorskiej
 • zadania superwizora

Moduł II –  Proces mentoringu  – 8 godz.

 • model procesu mentoringu
 • struktura sesji mentoringowej
 • zasady prowadzenia pierwszego spotkania z mentee
 • ustalanie kontraktu na proces i pojedyncze sesje z mentee
 • rozpoznawanie potrzeb mentee
 • ustalenie celów i obszarów do rozwoju
 • przebieg sesji (zadawanie pytań, burza mózgów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem)
 • wyznaczanie zadań w mentoringu (zasady delegowania i wyznaczania terminów)
 • budowanie zobowiązań klienta
 • zamykanie sesji
 • metody ewaluacji procesu mentoringu

Moduł III – Wybrane metody i techniki wykorzystywane w mentoringu  – 8 godz.

 • dobieranie odpowiednich metod i narzędzi do realizowania ustalonych celów
 • przekazywanie wiedzy i informacji w oparciu o cykl Kolba
 • techniki motywowania mentee do zmiany i poszukiwania rozwiązań
 • burza mózgów
 • rodzaje pytań wykorzystywanych w trakcie procesu mentoringowego
 • feedback i informacja zwrotna – narzędzie pracy mentora
 • wizualizacja prezentowanych treści
 • konstruowanie zadań do działania

Moduł IV – Rozwiązywanie problemów – kreatywność, otwartość, elastyczność  – 8 godz.

 • proaktywność w działaniu – budowanie samodzielności klienta
 • kreatywne rozwiązywanie problemów (zadawanie pytań otwierających, metafory)
 • umiejętności analizy i syntezy informacji – kompetencja mentora
 • proces rozwiązywania problemów zgłaszanych przez mentee
 • zarządzanie procesem wdrożenia rozwiązań przez mentee

Moduł V – Inteligencja emocjonalna mentora – 8 godz.

 • samoświadomość w kontakcie (poczucie wartości, wgląd w siebie, świadomość mocnych i słabych stron)
 • samokontrola (radzenie sobie ze stresem, opanowanie, cierpliwość)
 • empatia (wrażliwość, odczytywanie sygnałów niewerbalnych, tolerancja, wyrozumiałość)
 • automotywacja (dążenie do samorozwoju, wytrwałość w dążeniu do celu)

Moduł VI – Budowanie relacji między mentorem, a mentee – 8 godz.

 • dynamika relacji mentor-mentee
 • zasady budowania relacji partnerskiej między mentorem a mentee
 • budowanie zaufania w relacji mentoringowej
 • zarządzanie ciszą w relacji mentoringowej
 • identyfikowanie postaw klienta (motywacja, nastawienie)
 • rozpoznawanie potrzeb mentee

Moduł VII – Komunikacja w relacji mentorskiej – 8 godz.

 • zasady efektywnej komunikacji w relacji mentor – mentee
 • umiejętność przekazywania informacji (precyzowanie myśli, zwięzłość, struktura, prezentowanie informacji w sposób zrozumiały, jasny, prosty, wyczerpujący, umiejętność i łatwość przekazywania wiedzy, cennych wskazówek)
 • dopasowanie komunikacji do potrzeb mentee
 • tworzenie wspólnej mapy poznawczo/emocjonalnej
 • skuteczne modele udzielania informacji zwrotnej

Moduł VIII – Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych – 8 godz.

 • specyfika trudnych sytuacji interpersonalnych (rodzaje konfliktów) w relacji mentoringowej
 • istota i przebieg konfliktów w relacji między mentorem, a mentee
 • style i metody rozwiązywania konfliktów występujących w relacji mentoringowej
 • asertywność – techniki zachowań asertywnych wykorzystywane podczas kontaktu (asertywna odmowa, oczekiwania, wyrażanie krytyki, pochwały)
 • zakłócenia w relacji mentorskiej i sposoby radzenia sobie z nimi (kontakt pozorny, opór itp.)
 • analiza ryzyka – trudne sytuacje w relacji mentor-mentee – sposoby radzenia sobie z nim.

 


Dokumenty do pobrania

Szkoła Mentorów

Agenda

Szkoła Mentorów

Trener

Szkoła Mentorów

Ewa Kalińska-Grądziel

Jestem rekomendowanym trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychologiem, psychoterapeutą, certyfikowanym mentorem biznesu, Partnerem Zarządzającym firmie PROGRESS, współwłaścicielką Szkoły Trenerów.

dr Wiesław Talik

Jestem rekomendowanym trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, doktorem psychologii, coachem, doradcą kariery, certyfikowanym mentorem biznesu, Partnerem Zarządzającym w firmie PROGRESS.

Szkoła Mentorów

Prelegenci

Szkoła Mentorów

Szkoła Mentorów

Paneliści

Szkoła Mentorów

Szkoła Mentorów

Formularz zapisu

  Szkoła Mentorów

  Zapisz się na seminarium

  Program szkolenia

  Zobacz więcej

  Trenerzy

  Zobacz więcej

  Kontakt

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

  ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
  tel. +48 81 710 46 30
  fax: +48 81 746 13 24
  e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl