Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15.06.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT WINDA DO AKTYWNOŚCI 20 CZERWCA 2012

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego _OIC Poland_ w Lublinie - Lider Projektu oraz Powiat Łukowski _ Partner Projektu zapraszają na konferencję podsumowującą realizację projektu pt. _Winda do aktywności_. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczaniem społecznym.

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu umiejętności społeczno _ zawodowych 60 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu 11 gmin powiatu łukowskiego. Beneficjenci Projektu uczestniczyli w zajęciach przygotowujących ich do ponownego wejścia na rynek pracy.

Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2012r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 17 o godzinie 10:00. Podczas konferencji zostaną poruszone tematy związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu oraz walką z bezrobociem.

Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na konferencję do dnia 19 czerwca 2012 roku, telefonicznie 81 710-46-45 lub na maila anna.sedlak@oic.lublin.pl

Serdecznie zapraszamy

program konferencji do pobrania12.01.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subsydiowanie zatrudnienie jest szczególną formą działań realizowaną w ramach projektu, „Winda do aktywności" realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Łukowie.

Subsydiowane zatrudnienie obejmuje:
 - umowa o pracę na okres 6 miesięcy pomiędzy pracodawcą a Beneficjentem projektu;
 - zwrot kosztów zatrudnienia do 888,60 zł (50% x 1500 zł brutto + 277,20 zł składki pracodawcy);
 - dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wnioski wraz załącznikami o subsydiowane zatrudnienie należy przesyłać na adres: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin.

Do pobrania:
1. Wniosek o subsydiowane zatrudnienie
2. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r.
3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP


Szczegółowe informacje:
Elżbieta Wojtyła
tel. 81 710-46-43
kom. 795 484 742
elzbieta.wojtyla@oic.lublin.pl29.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu „Winda do aktywności" zachęcamy Pracodawców z terenu powiatu łukowskiego i okolic do wnioskowania o przyznanie stażysty, osoby na reintegrację zawodową lub subsydiowane zatrudnienie.

W ramach projektu realizujemy:
Staż
- finansowany jest przez okres 6-miesięcy w wysokości 100% (wynagrodzenie + składki pracodawcy) oraz wstępne badania lekarskie.

Reintegracja zawodowa
- finansowana jest przez okres 3-miesięcy w wysokości 100% (wynagrodzenie + składki pracodawcy) oraz wstępne badania lekarskie.

Subsydiowane zatrudnienie
- finansowane jest przez okres 6-miesięcy w wysokości 50%.

W czasie trwania stażu oraz reintegracji zawodowej zawierana jest umowa zlecenie z Opiekunem wyznaczonym przez pracodawcę.

Za sprawowanie opieki wypłacane będzie wynagrodzenie w wysokości 400 zł brutto za miesiąc.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 710-46-43, 0 795-484-742,

e-mail: elzbieta.wojtyla@oic.lublin.pl24.11.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rekrutacja przedłużona do 30.11.2010 r.

Zapraszamy osoby powyżej 45 r.ż. pozostające bez zatrudnienia (niezarejestrowane w PUP) lub długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w PUP), zamieszkałe na terenie powiatu łukowskiego.

Oferujemy zajęcia w ramach Centrum Łukowskiej Aktywności, płatne 6 - miesięczne  staże, 6
- miesięczne subsydiowane zatrudnienie lub 3 - miesięczną reintegrację zawodową, wyjazd do teatru, wizytę u kosmetyczki i fryzjera, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem bądź osobą zależną, atrakcyjne materiały promocyjne.

Serdecznie zapraszamy


21.09.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sal wykładowych w ramach projektu "Winda do aktywności". Usługa wynajmu sal będzie realizowana w Łukowie  w terminie od października 2010r. do maja 2011r.

Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe01.09.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu. Serdecznie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa lub/i bezrobocia, zamieszkałych na terenie powiatu łukowskiego.

W szczególności dla osób:
 - powyżej 45 roku życia,
 - kobiet,
 - osób długotrwale bezrobotnych

W ramach projektu każdy z uczestników będzie miał możliwość bezpłatnie uczestniczyć w:
1. Centrum Łukowskiej Aktywności
- które obejmuje:
  - Ku
źnię optymizmu - Zajęcia mają rozbudzić optymizm w uczestnikach, pomóc rozwinąć umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podnieść pewność siebie oraz umiejętność autoprezentacji;
  - Orle gniazdo
- Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów grupowych mają sprzyjać współpracy oraz integracji uczestników a także wspierać działania poszczególnych uczestników;
  - Kuźnia fachowców
- Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym mające na celu określenie ścieżek zawodowych oraz przygotowania indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika;
  - Metamorfozy
- W ramach tego działania zorganizowany zostanie wyjazd do teatru oraz sfinansowana zostanie wizyta u fryzjera i kosmetyczki.

Każdy z uczestników bezpłatnie otrzyma:
 - zestawy promocyjne;
 - wyżywienie;
 - zwrot kosztów dojazdu;
 - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

2. Staż, reintegracja zawodowa, subsydiowane zatrudnienie -  Każdemu z uczestników po uko
ńczeniu zajęć w ramach CŁA, zostanie przedstawiona oferta płatnego 6-cio miesięcznego stażu, subsydiowanego zatrudnienia lub 3-nej miesięcznej reintegracji zawodowej w celu nabycia doświadczenia niezbędnego do pracy w zawodzie oraz zdobycia cennych kontaktów.

3. Coaching zawodowy - Dodatkowo każdy z uczestników projektu otrzyma pomoc indywidualnego opiekuna przez cały okres trwania stażu, reintegracji zawodowej bądź subsydiowanego zatrudnienia. Opiekun ma za zadanie wspierać i pomagać uczestnikowi projektu pokonywać trudności związane z nabywaniem umiejętności potrzebnych w zawodzie oraz służyć radą w razie potrzeby.

Zgłoszenia przyjmujemy od 01.09.2010r do 31.10.2010r. Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów w oryginale należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu w Lublinie lub Biura Porad Prawnych i Obywatelskich w Łukowie ul. Czerwonego Krzyża 4 pok. nr 10. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.oic.lublin.pl w Biurze Projektu oraz Biurze w Łukowie. Ilość miejsc ograniczona.

Pobierz Formularz rekrutacyjny

Pobierz Regulamin projektu

Szczegółowe informacje:
Biuro projektu:
„Winda do aktywności"
Fundacja „OIC Poland"
Ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
Tel. 81 710 46 43
Fax. 81 746 13 24
Sekretariat: 81 710 46 30
e-mail: elzbieta.wojtyla@oic.lublin.pl
www.oic.lublin.pl
01.08.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Winda do aktywności"