Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" jako lidera oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym  jako partnera.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2009 do 31 grudnia 2010 r.

Celem ogólnym projektu jest poszerzenie menedżerskiej wiedzy kadry naukowej woj. lubelskiego w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin off oraz nabycie umiejętności w zakresie zakładania innowacyjnych firm i zarządzania nimi.

Cele szczegółowe:
-  Rozwój ramowych regulacji uchwalanych przez uczelnie, służące rozwojowi firm typu spin off
-  Nabycie wiedzy przez kadrę naukową w zakresie narzędzi projektowania innowacyjnych spółek spin off oraz modeli biznesowych    w tym zakresie
-  Poznanie najlepszych polskich i zagranicznych praktyk w zakresie inicjowania i zarządzania firmami typu spin off
-  Szersze włączenie do procesu rozwoju firm spin off kadry naukowej z dziedzin przyrodniczych, humanistycznych i społecznych
-  Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników naukowych

Do pobrania:

Regulamin
Ankieta zgłoszeniowa na szkolenia
Ankieta zgłoszeniowa na warsztaty