AKTUALNOŚCI:


22.03.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 21.03.2012 r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Outplacement dla Lubelszczyzny" realizowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie.

Konferencj
ę rozpoczęła Pani Teresa Bogacka, Prezes  Fundacji „OIC Poland" witając zgromadzonych gości, wśród których zasiedli:
 - przedstawiciele władz publicznych, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Powiatowych Urzędów Pracy z województwa
 - przedstawiciele Rady Dzielnicy Tatary;
 - przedstawiciele  przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubelskiego;
 - beneficjenci projektu
„Outplacement dla Lubelszczyzny".

We wst
ępnej części Konferencji Pani Teresa Bogacka, Prezes Fundacji „OIC Poland" przybliżyła zgromadzonym gościom cele oraz główne obszary działalności Fundacji „OIC Poland", jak również tematykę outplacementu.
Następnie Pan Dariusz Jodłowski, Prezes Zarządu Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny
„LEWIATAN", omówił społeczną rolę pracodawcy oraz odpowiedzialność za wpływ ich działalności na pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności oraz realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Kolejny etap Konferencji, to wystąpienie Pana Jacka Korzeniaka, Dyrektora Projektów Społecznych Fundacji
„OIC Poland", na temat możliwości finansowania dalszego rozwoju przedsiębiorstw. Omówiono możliwość skorzystania z Funduszu Pożyczkowego Fundacji „OIC Poland" jako alternatywy w stosunku do kredytu źródło finansowania działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP.
W dalszej kolejności Pani Ewelina Iwanek-Chachaj, Dyrektor Zarządzający Fundacji
„OIC Poland" przedstawiła narzędzia do pomiaru kompetencji menedżerskich ASTRA i M-ASTRA.
Następnie Pani Kamila Ćwik, Dyrektor Projektów Edukacyjnych i Przedsiębiorstw Fundacji
„OIC Poland" przedstawiła założenia i rezultaty projektu „Outplacement dla Lubelszczyzny".
Na zako
ńczenie konferencji uczestnicy 2 Ścieżki projektu opowiedzieli o swoim udziale w projekcie oraz zaprezentowali założone przez siebie firmy.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom Konferencji, zarówno zgromadzonym Gościom, jak i Prelegentom, za obecność i aktywny w niej udział.
Szczególne podziękowania składamy na ręce Pana Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana za objęcie Konferencji Honorowym Patronatem, co podniosło rangę wydarzenia i sprawiło, że Konferencja pozostanie na długo w pamięci zaproszonych gości.
Podziękowania kierujemy również do Kierownictwa Radia Er za Patronat Medialny nad wydarzeniem.


Galeria zdjęć


21.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza na Konferencję podsumowującą projekt pt.: „Outplacement dla Lubelszczyzny", która odbędzie dnia 21 marca 2012r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9, (Aula A).

Celem Konferencji jest promocja rezultatów osiągniętych w Projekcie, między innymi dobrych praktyk przedsiębiorców
- Beneficjentów Projektu. Konferencja z jednej strony będzie podsumowaniem działań realizowanych w ramach projektu „Outplacement dla Lubelszczyzny" na rzecz osób pozostających bez pracy, z drugiej zaś - zostaną poruszone problemy związane z trudną sytuacją finansową przedsiębiorców, gdzie niejednokrotnie pracodawcy stają przed problemem reorganizacji i redukcji zatrudnienia. 

Celem głównym projektu realizowanego w okresie od 01.04.2010 do 31.03.2012 r.było złagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia i związanych z tym zwolnie
ń pracowniczych, poprzez wyposażenie Beneficjentów w nowe umiejętności, umożliwiające wykonywanie nowego zawodu, zbudowanie właściwych postaw osobowych, sprzyjających aktywnemu poszukiwaniu nowego zatrudnienia oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakładanie własnej działalności gospodarczej.
Projekt skierowany był do 350 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie w ramach Projektu zostało podzielone na 2 grupy:

1 - ŚCIEŻKA PRACOWNIK DO NOWEGO PRACODAWCY w ramach udziału w projekcie Beneficjenci otrzymali następujące wsparcie: indywidualne doradztwo psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia specjalistyczne i pośrednictwo pracy

2 - ŚCIEŻKA ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ w ramach udziału w projekcie Beneficjenci otrzymali następujące wsparcie: indywidualne doradztwo biznesowe, indywidualne doradztwo psychologiczne, szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, weryfikacje biznes planów, organizację  i udzielanie dotacji, doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.


Udział w Konferencji będzie doskonałą okazją do zdobycia nowych kontaktów i wymiany doświadcze
ń wśród nowopowstałych przedsiębiorców.


16.02.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zakończyliśmy zajęcia w ramach kursu „Organizator usług cateringowych" zorganizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie w ramach projektu „Outplacement dla Lubelszczyzny".

W ramach 80-godzinnego kursu przeszkolono 25 osób. Kurs zrealizowano w Bi
łgoraju.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości zako
ńczenia kursu oraz wręczenia zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia.

Projekt
„Outplacement dla Lubelszczyzny" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Zobacz zdjęcia


06.02.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu „Projektowanie ogrodów" dla kolejnych 15 uczestników 1 Ścieżki Projektu  Pracownik do nowego pracodawcy. Kurs będzie realizowany w Biłgoraju,  w terminie od 13.02.2012 do 28.02.2012


03.02.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania dot. przeprowadzenie zajęć w ramach  kursu „Projektowanie ogrodów"

Wyniki postepowania


27.01.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu „Organizator usług cateringowych" dla kolejnych 25 uczestników 1 Ścieżki Projektu  Pracownik do nowego pracodawcy. Kurs będzie realizowany w Biłgoraju,  w terminie od 30.01.2012 do 10.02.2012


26.01.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania dot. realizacji usługi cateringowej

Wyniki postepowania


26.01.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania dot. wynajmu sali wykładowej oraz pracowni specjalistycznej na kurs „Organizator usług cateringowych"

Wyniki postepowania


25.01.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania dot. przeprowadzenie zajęć w ramach  kursu „Organizator usług cateringowych"

Wyniki postepowania


20.01.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć w ramach  kursu „Projektowanie ogrodów"

Formularz oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


12.01.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi cateringowej 

Formularz oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


12.01.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na wynajem sali wykładowej oraz pracowni specjalistycznej na kurs „Organizator usług cateringowych"

Formularz oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


11.01.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć w ramach  kursu „Organizator usług cateringowych"

Formularz oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


11.01.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu „Księgowość" dla kolejnych 15 uczestników 1 Ścieżki Projektu  Pracownik do nowego pracodawcy. Kurs będzie realizowany w Biłgoraju,  w terminie od 17.01.2012 do 05.02.2012


09.01.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania dot. realizacji usługi cateringowej

Wyniki postępowania


09.01.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania dot. przeprowadzenia zajęć na kursie Księgowość

Wyniki postępowania


28.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć w ramach  kursu „Księgowość"

Formularz oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 227.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi cateringowej

Formularz oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 28.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu „Technolog robót wykończeniowych" dla kolejnych 15 uczestników 1 Ścieżki Projektu  Pracownik do nowego pracodawcy. Kurs będzie realizowany w Biłgoraju,  w terminie od 15.12.2011 do 19.01.2012


8.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu „Pilarz" dla kolejnych 15 uczestników 1 Ścieżki Projektu  Pracownik do nowego pracodawcy. Kurs będzie realizowany w Biłgoraju,  w terminie od 15.12.2011 do 10.01.2012


2.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż dnia 02.12.2011r odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. W wyniku prac KOW, wsparcie finansowe, w łącznej kwocie 384 000,00 PLN, przyznano 16 przyszłym Przedsiębiorcom.


28.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu „Kurs trenerski" dla kolejnych 15 uczestników 1 Ścieżki Projektu  Pracownik do nowego pracodawcy. Kurs będzie realizowany w Biłgoraju,  w terminie od 02.12.2011 do 20.12.2011


23.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapytanie ofertowe na dostawę kawy, herbaty i podobnych produktów; ciastek;  soków owocowych; cukru; artykułów  cateringowych jednorazowych

Pobierz pliki


23.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

do składania ofert na realizację usługi cateringowej w Biłgoraju Kod CPV 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Formularz oferty
Załącznik nr 2
Zaproszenie
Zapytanie18.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu „Spawacz" dla kolejnych 15 uczestników 1 Ścieżki Projektu  Pracownik do nowego pracodawcy. Kurs będzie realizowany w Biłgoraju,  w terminie od 28.11.2011 do 22.12.2011


10.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o rozpoczęciu kursu „Operator koparko-ładowarki klasa III" dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego pracodawcy. Kurs będzie realizowany w terminie od 16.11.2011 do 16.11.2011


10.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że termin składania biznes planów, wraz z niezbędnymi załącznikami, dla uczestników piątej grupy szkoleniowej ustalono na 28.11.2011, do godz. 12.00

Miejsce składania dokumentów:  siedziba Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin


02.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na wynajem sali wykładowej w Biłgoraju

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2


02.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o rozpoczęciu kursu „Zakładania i prowadzenie działalności gospodarczej" dla uczestników 2 Ścieżki Projektu Zostań Przedsiębiorcą. Kurs będzie realizowany w Lublinie,  w terminie od 02.11.2011 do 15.11.2011


31.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o rozpoczęciu kursu „Spawacz" dla uczestników 1 Ścieżki Projektu  Pracownik do nowego pracodawcy. Kurs będzie realizowany w Biłgoraju,  w terminie od 31.10.2011 do 24.11.2011


27.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o rozpoczęciu kursu „Pilarz" dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego pracodawcy. Kurs będzie realizowany w Biłgoraju,  w terminie od 27.10.2011 do 22.11.2011


19.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

do składania ofert na realizację usługi cateringowej Kod CPV 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Zaproszenie
Załącznik nr 219.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

do składania ofert na dostawę ciastek (15812000-3 Wyroby ciastkarskie i ciasta)

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Zaproszenie
Załącznik nr 212.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

na prowadzenie szkolenia „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej" Kod CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Zaproszenie
Załącznik nr 211.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o rozpoczęciu kursu „Operator koparko-ładowarki klasa III" dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego pracodawcy. Kurs będzie realizowany w terminie od 11.10.2011 do 09.11.2011


26.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

do składania ofert na realizację  kursu „Technolog robót wykończeniowych" 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wzór umowy
Załącznik nr 3
Zaproszenie (puste)22.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o rozpoczęciu kursu „Prawo jazdy kat. C" dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego pracodawcy. Kurs będzie realizowany w Biłgoraju,  w terminie od 22.09.2011 do 28.10.2011


21.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o rozpoczęciu kursu „Prawo jazdy kat. B" dla uczestników 1 Ścieżki Projektu  Pracownik do nowego pracodawcy. Kurs będzie realizowany w Biłgoraju,  w terminie od 21.09.2011 do 30.10.2011


19.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

do składania ofert na realizację  kursu „Spawacz" uprawniającego do wykonywania pracy na stanowisku spawacza (spawanie metodą elektryczną (111) oraz metodą MAG (135) w osłonie CO2) 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wzór umowy
Załącznik nr 3
Zaproszenie (puste)07.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

Do składania ofert na realizację  kursu „Pilarz" 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wzór umowy
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zaproszenie (puste)26.08.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapytanie ofertowe na realizację kursu „Prawo jazdy kat. B" oraz „Prawo jazdy kat. C" w ramach projektu „Outplacement dla Lubelszczyzny"

80411200-0 - Us
ługi szkół nauki jazdy

80411100-9
- Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

Zapytanie ofertowe
Zaproszenie
Formularz oferty

Wzór umowy


15.08.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

do składania ofert na świadczenie usług pośrednictwa pracy 85312320-8 Usługi doradztwa

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Zaproszenie01.08.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

do składania ofert na wynajem sali wykładowej w Lublinie KOD CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych  niż mieszkalne

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Zaproszenie

Załącznik nr 2


01.08.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

do składania ofert na prowadzenie doradztwa 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Zaproszenie15.07.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na  organizację usługi kateringowej dla uczestników projektu "Outplacement dla Lubelszczyzny"

Zapytanie ofertowe
Zaproszenie
Formularz oferty15.07.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na  wynajem sal szkoleniowych w ramach projektu "Outplacement dla Lubelszczyzny"

Zapytanie ofertowe
Zaproszenie
Formularz oferty13.07.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na  realizację usługi doradztwa w ramach projektu "Outplacement dla Lubelszczyzny"

Zapytanie ofertowe
Zaproszenie
Formularz oferty29.06.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że termin składania wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego, wraz z niezbędnymi załącznikami, ustalono na 08.07.2011, godz. 12.00

Miejsce składania dokumentów: Siedziba Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagana Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, Lublin


27.05.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o rozpoczęciu kursu Operator ładowarki jednonaczyniowej klasa III dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego Pracodawcy. Kurs będzie realizowany w terminie od 27.05.2011 do 22.06.2011


20.05.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że dnia 17.05.2011 ostatecznie zamknięto listę uczestników projektu zakwalifikowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego. Wsparcie, na łączną kwotę dofinansowania 127 500,00 PLN,  otrzymało 19 osób.


09.05.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że termin posiedzenia Zespołu Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników Ścieżki Nr 2 Zostań Przedsiębiorcą, planowany jest na 17 maja 2011r.


21.04.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że termin składania wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, wraz z niezbędnymi załącznikami, ustalono na 29.04.2011, godz. 12.00

Miejsce składania dokumentów: Siedziba Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagana Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, Lublin


13.04.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o  rozpoczęciu kursu  Operator koparko-ładowarki  klasa III dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego Pracodawcy.  Kurs będzie realizowany w terminie od 18.04.2011 do 19.05.2011


13.04.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o  rozpoczęciu kursu  Operator koparki jednonaczyniowej  klasa III dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego Pracodawcy.  Kurs będzie realizowany w terminie od 18.04.2011 do 19.05.2011


30.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że planowany termin posiedzenia Zespołu Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla 4 grupy uczestników Ścieżki Nr 2 Zostań przedsiębiorcą, to 07.04.2011r.


29.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że termin posiedzenia Zespołu Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników Ścieżki Nr 2 Zostań Przedsiębiorcą, planowany jest na drugą połowę kwietnia 2011. Dokładny termin zostanie zamieszczony wkrótce.


14.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że termin składania  biznes planów wraz z niezbędnymi załącznikami, dla uczestników czwartej grupy szkoleniowej ustalono na 25.03.2011 r. do godz. 14.00

Miejsce składania dokumentów:  siedziba Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, Lublin


14.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o  rozpoczęciu kursu  Operator ładowarki klasa III dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego Pracodawcy.  Kurs będzie realizowany w terminie od 14.03.2011 do 09.04.2011


14.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o  rozpoczęciu kursu  Operator koparki  klasa III dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego Pracodawcy.  Kurs będzie realizowany w terminie od 14.03.2011 do 09.04.2011


14.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o  rozpoczęciu kursu  Operator koparko-ładowarki klasa III dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego Pracodawcy.  Kurs będzie realizowany w terminie od 14.03.2011 do 09.04.2011


01.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że czwarta grupa uczestników Ścieżki Nr 2 Projektu Zostań Przedsiębiorcą rozpoczyna szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie będzie realizowane w terminie od 01.03.2011 do 15.03 2011


01.02.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że termin składania  biznes planów wraz z niezbędnymi załącznikami, dla uczestników trzeciej grupy szkoleniowej ustalono na 11.02.2011 r. do godz. 14.00

Miejsce składania dokumentów:  siedziba Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, Lublin

Planowany termin posiedzenia Zespo
łu Oceny Wniosków to 14.02.2011r.


24.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że trzecia grupa uczestników Ścieżki Nr 2 Projektu Zostań Przedsiębiorcą rozpoczyna szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie będzie realizowane w terminie od 24.01.2011 do 03.02 2011


04.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o  rozpoczęciu kursu  Operator koparko-ładowarki klasa III dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego Pracodawcy.  Kurs będzie realizowany w terminie od 04.01.2011 do 02.02.2011


03.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planowany termin posiedzenia Zespołu Oceny Wniosków to 15.02.2011r.


03.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że termin składania  Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z niezbędnymi załącznikami, ustalono na 17.01.2011 r. do godz. 16.00.

Miejsce składania dokumentów:  siedziba Fundacji
„OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, Lublin


15.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że dnia 15 grudnia 2010r. ostatecznie zamknięto listę uczestników projektu zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Wsparcie, na łączną kwotę dofinansowania 1 332 691,98 PLN otrzymały 34 osoby.


03.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o dodatkowym naborze uczestników do 2 Ścieżki Projektu Zostań Przedsiębiorcą. W ramach projektu kolejne 34 osoby uzyskają  do 25 000,00 PLN na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dokumenty zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście lub listownie do Biura Projektu,  ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!!!24.11.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o  rozpoczęciu kursu  Operator koparko-ładowarki klasa III dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego Pracodawcy.  Kurs będzie realizowany w terminie od 24.11.2010 do 17.12.2010


17.11.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o  rozpoczęciu kursu  Operator koparki jednonaczyniowej klasa III dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego Pracodawcy.  Kurs będzie realizowany w terminie od 17.11.2010 do 17.12.2010


25.10.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że termin składania  biznes planów wraz z niezbędnymi załącznikami, dla uczestników pierwszej grupy szkoleniowej ustalono na 05.11.2010 r. do godz. 16.00

Miejsce składania dokumentów:  siedziba Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, Lublin

Planowany termin posiedzenia Zespo
łu Oceny Wniosków to 01.12.2010r.


22.10.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że termin składania  biznes planów wraz z niezbędnymi załącznikami, dla uczestników drugiej grupy szkoleniowej ustalono na 30.11.2010r. do godz. 16.00

Miejsce składania dokumentów:  siedziba Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, Lublin

Planowany termin posiedzenia Zespo
łu Oceny Wniosków to 06.12.2010r.


21.10.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że druga grupa uczestników Ścieżki Nr 2 Projektu Zostań Przedsiębiorcą rozpoczyna szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie będzie realizowane w terminie od 25.10.2010 do 22.11.2010


12.10.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o  rozpoczęciu kursu  Operator koparko-ładowarki klasa III dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego Pracodawcy.  Kurs będzie realizowany w terminie od 12.10.2010 do 10.11.2010


11.10.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o  rozpoczęciu kursu  Operator ładowarki jednonaczyniowej klasa III dla uczestników 1 Ścieżki Projektu Pracownik do nowego Pracodawcy.  Kurs będzie realizowany w terminie od 11.10.2010 do 10.11.2010


04.10.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierwsza  grupa uczestników Ścieżki Nr 2 Projektu Zostań Przedsiębiorcą rozpoczęła szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie będzie realizowane w terminie od 04.10.2010 do 14.10.2010


02.08.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Wyboru wykonawcy do realizacji kursu „Operator maszyn i urządzeń budowlanych"
dla czterech grup uczestników projektu „Outplacement dla Lubelszczyzny"
zgodnie z Zasad
ą Konkurencyjności

zaproszenie do składania ofert, wzór ofery, wzór umowy


01.06.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że osoby bezrobotne, chętne do udziału w projekcie, zobowiązane są do dostarczenia, poza dokumentami wymienionymi w Formularzu Zgłoszeniowym, kserokopii świadectwa pracy wydanego przez ostatniego Pracodawcę.


01.06.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2010r. odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w ramach projektu „Outplacement dla Lubelszczyzny".

Wszystkie osoby, które do tego dnia z
łożą dokumenty zgłoszeniowe, zostaną poinformowane
o wynikach posiedzenia.

Jednocześnie informujemy, że nadal trwa rekrutacja do udziału w projekcie. Dokumenty zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście lub listownie do Biura Projektu ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin

Serdecznie zapraszamy do składania zgłoszeń!01.04.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Outplacement dla Lubelszczyzny"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Copyright © 2010
Fundacja OIC Poland