Projekt : Ochrona własności intelektualnej - program informacji dla przedsiębiorców Polski Wschodniej

Projekt realizowany w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną , Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej - osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej  z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

CEL OGÓLNY 
Upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej przez przedsiębiorców z terenu Polski Wschodniej.

Jako cel realizacji projektu przyjęliśmy dostarczenie przedsiębiorcom wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji rozwiąza
ń innowacyjnych kwalifikujących się do ochrony, a także procedur i metod uzyskiwania ochrony własności przemysłowej.
Zorganizujemy konferencję w każdym z województw objętych działaniem projektu, by przybliżyć uczestnikom najważniejsze zagadnienia, zaproponować wymianę doświadcze
ń podczas spotkania oraz zachęcić do nawiązania wzajemnych kontaktów.
Poprzez udział w warsztatach (16 h) uczestnicy projektu zdobędą wiedzę i umiejętności w jaki sposób chronić prawnie swoje innowacyjne pomysły. Chcemy zachęcić i objąć wsparciem firmy, które zdecydują się na wystąpienie do odpowiednich organów o uzyskanie ochrony własności intelektualnej na obszarze Polski oraz za granicą, w celu uzyskania wyłączności do korzystania z chronionego prawnie dobra, zwiększenia możliwość  zrekompensowania kosztów opracowania nowej technologii.
Każdy z uczestników projektu otrzyma publikację tematyczną w formie papierowej oraz cyfrowej (CD-ROM).
Wskazane rezultaty przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynku UE oraz  zachęcą do ciągłego rozwoju i wprowadzania  nowych produktów i technologii.

Projekt realizowany w okresie od 1 maja 2009 do 31 października  2010.


GRUPA DOCELOWA
Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorcy (mikro, mali, średni), którzy mają siedzibę (a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania) na terenie 5 województw Polski wschodniej: warmi
ńsko - mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim.


W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

-
wydanie publikacji na płycie CD oraz w formie broszury informacyjnej zawierającej  informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej

-
organizacja 5 konferencji wojewódzkich

- konferencje będą realizowane  w głównych miastach województwa: Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Białymstoku i Olsztynie

- przeprowadzenie 20 grup  warsztatów  „Ochrona własności intelektualnej - od innowacyjnego pomysłu do rozwiązania chronionego prawem"

Warsztaty b
ędą realizowane w ciągu  dwudniowych spotkań  (2 x po 8 godzin) w grupach średnio 15 osobowych, w systemie  weekendowym (sobota-niedziela)  lub w ciągu tygodnia,  zgodnie z  oczekiwaniami uczestników.


Projekt ma charakter ponadregionalny i realizowany będzie na terenie 5 województw Polski Wschodniej tzn. woj.: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego, warmi
ńsko-mazurskiego.

Regulamin Projektu:

Pobierz

Więcej informacji można uzyskać:
Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
"OIC Poland"
ul. Mełgiewska 7-9
20-209 Lublin

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Plak
Kierownik Projektu

tel.: 0 81/ 749 32 03
fax: 0 81/ 749 32 13
e-mail: malgorzata.plak@oic.lublin.pl

Materiały zawarte na stronie internetowej www.info-patent.pl są chronione przez prawa autorskie  © Fundacja OIC Poland 2010