Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: Postępowania na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wynajem sali seminaryjnej, catering i zakwaterowanie, w ramach projektu „Lubelskie Samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowej".

W nawi
ązaniu do zapytania ofertowego na wynajem sali seminaryjnej, catering i zakwaterowanie, Fundacja OIC Poland uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowe „Energetyk" w Nałęczowie.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.14.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 13 grudnia 2011 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Lubelskie Samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowej". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Kraśnickim, Powiatem Łukowskim oraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Tematem przewodnim konferencji była współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Konferencja miała na celu prezentację osiągniętych w ramach projektu rezultatów, przedstawienie obecnego stanu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w województwie lubelskim oraz pokazanie różnych form tej współpracy.
Konferencję otworzyła Pani Teresa Bogacka - Prezes Zarządu Fundacji
„OIC Poland". Prelekcję na temat współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi wygłosił Pan Jarosław Czerw - Wicestarosta Kraśnicki. Doświadczeniem ze współpracy Powiatu Łukowskiego z NGO podzielił się Pan Roman Bocian - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Łukowie. Wykład na temat wypracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wygłosiła Pani Agnieszka Wróblewska - Ekspert ds. ekonomii społecznej. Pani Dorota Ulikowska - prawnik w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych Fundacji „OIC Poland" wygłosiła prelekcję w zakresie prawnych aspektów współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną. Dyrektor ds. Projektów Społecznych Pani Małgorzata Orzeł zaprezentowała osiągnięte w ramach realizacji projektu „Lubelskie samorządy na 5" założenia oraz rezultaty.

Wśród zebranych gości obecni byli m. in. Pan Starosta Zamojski Henryk Matej, Pan Zbigniew Tomasiak
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie, Pani Grażyna Gwiazda - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, Pani Monika Rynkar - Zastępca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Pan Dariusz Firczuk - Zastępca Wójta Gminy Firlej oraz wielu innych przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Galeria zdjęć

Pobierz Prezentacje:
Dorota Ulikowska
Agnieszka Wróblewska
Roman Bocian
Małgorzata Orzeł
Jarosław Czerw


01.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z realizacją projektu „Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowej", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali seminaryjnej, catering oraz zakwaterowanie.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty09.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu „Lubelskie Samorządy na 5 wzmocnienie i poprawa jakości usług administracji samorządowej". Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem Sali szkoleniowej i catering w Kraśniku.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty

Załącznik nr 2


28.06.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAWIADOMIENIE

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na prowadzenie szkoleń z zakresu wdrożenia i obsługi systemu Informacji Przestrzennej w Starostwie Powiatowym w Kraśniku w ramach projektu Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowe.
 
W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na prowadzenie szkole
ń z zakresu wdrożenia i obsługi systemu Informacji Przestrzennej w Starostwie Powiatowym w Kraśniku, Fundacja OIC Poland uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Pana Marka Szczecha.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym zaproszeniem do składania ofert.01.06.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAWIADOMIENIE

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na prowadzenie szkoleń z zakresu wdrożenia systemu jakością PN-EN ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Łukowie w ramach projektu Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowe.
 
W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na prowadzenie szkole
ń z zakresu wdrożenia systemu jakością PN-EN ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Łukowie, Fundacja OIC Poland uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Pana Marcina Sowę.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym zaproszeniem do składania ofert.27.05.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu „Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowej", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej i catering w Kraśniku.

Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty
Załącznik nr 227.05.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie szkoleń z zakresu wdrażania i obsługi systemu informacji przestrzennej.

Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty
Załącznik nr 217.05.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu „Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowej", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem Sali szkoleniowej i catering w Łukowie.

Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty
Załącznik nr 210.05.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie szkoleń z zakresu wdrożenia systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Łukowie

Zaproszenie
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Załącznik nr 210.05.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAWIADOMIENIE

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej wdrożenia systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Łukowie w ramach projektu Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowe.
 
W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wdrożenie systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Łukowie z dnia 21 kwietnia 2011 roku Fundacja OIC Poland uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez INCERT Beata Wagner, ul. Kolumba 88/89 lok. 119, 70-035 Szczecin.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym zaproszeniem do składania ofert.21.04.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na wdrożenie systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym w Łukowie.

Zaproszenie
Zapytanie Ofertowe
Formularz Oferty

Załącznik nr 2


14.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy o zakończeniu realizacji szkoleń specjalistycznych w 4 profilach tematycznych. Łącznie zrealizowano 16 grup szkoleniowych dla 87 Beneficjentów Ostatecznych Projektu, dwa szkolenia do wyboru dla każdego z uczestników Projektu.

Szkolenie administracyjno-prawne - 7 grup
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 4 grupy
Szkolenie geodezyjno-budowlane - 3 grupy
Finanse publiczne i księgowość - 2 grupy10.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o zakończeniu  szkolenia „Etyka urzędnika i zarządzanie konfliktem". Beneficjenci Projektu podczas zajęć warsztatowych opracowali „Kodeks Etyczny Pracownika JST" a także poznali metody i techniki zarządzania konfliktem.


21.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAWIADOMIENIE

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi hotelowej, gastronomicznej, wynajmu sali konferencyjnej  dla osób uczestniczących w projekcie Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowe.
 
W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej oraz organizację usługi hotelowej i gastronomicznej  nr sprawy: 05/K/S5/2010 z dnia 13 stycze
ń 2011 roku Fundacja OIC Poland uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Hotel Mercure Unia al. Racławickie 12, 20-037 Lublin.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym zaproszeniem do składania ofert.18.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że rozpoczynamy realizację szkolenia Etyka Urzędnika i Zarządzanie Konfliktem skierowanego do pracowników Starostwa Powiatowego w Łukowie i Kraśniku.

Szkolenie realizowane będzie w terminach:
Gr. I 24-26.01.2011, 07/08.02.2011
Gr. II 31.01-02.02.2011, 14/15.02.2011
Gr. III 14-16.02.2011, 24/25.02.2011
Gr. IV 21-23.02.2011, 03/04.03.2011
Gr. V 17/18.02.2011, 28.02-02.03.2011
Gr. VI 21/22.02.2011, 07.03-09.03.201114.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o kontynuacji szkoleń specjalistycznych.
Moduł szkoleniowy Geodezja i Budownictwo realizowany będzie w terminach:

Gr. I 18/19.01.201, 25/26.01.2011,
Gr. II 27/28.01.2011, 03/04.02.2011,
Gr. III 31.01/01.02.2011, 10/11.02.201113.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu „Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowe", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej oraz organizację usługi hotelowej i gastronomicznej (nr sprawy: 05/K/S5/2010) w Lublinie.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy12.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAWIADOMIENIE

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej oraz organizację usługi hotelowej dla  uczestników projektu Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowe.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej oraz organizację usługi hotelowej nr sprawy: 04/K/S5/2010 z dnia 07.01.2011 roku Fundacja OIC Poland uprzejmie informuje o wyborze oferty Hotelu Locomotiva, ul. Północna 28C Lublin.

Do dnia składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 1 oferta.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym zaproszeniem do składania ofert.07.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu „Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowe", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej oraz organizację usługi hotelowej i gastronomicznej (nr sprawy: 04/K/S5/2010) w Lublinie.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy15.11.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o kontynuacji szkoleń specjalistycznych.
Szkolenie administracyjno-prawne realizowane będzie w terminach:

Gr. VI 22/23.11.2010, 08/09.12.2010,
Gr. VII 23/24.11.2010, 06/07.12.2010

w hotelu Przepióreczka w Nałęczowie.20.09.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o kontynuacji szkoleń specjalistycznych.

Moduł szkoleniowy "Zarządzanie zasobami ludzkimi" realizowany będzie w terminach :

Gr. II 23/24.09.2010, 29/30.09.2010,
Gr. III 25/26.10.2010, 08/09.11.2010

w hotelu Przepióreczka w Nałęczowie.15.09.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o kontynuacji szkoleń specjalistycznych. Uczestnicy wezmą udział w 32 godzinnym module z zakresu Prawa i administracji.

Szkolenie: admistracyjno-prawne w Kazimierzu Dolnym, Hotel Dwa Księżyce

Gr. I  20/21.09.2010, 11/12.09.2010
Gr. II 27/28.10.09.2010, 07/08.09.2010
Gr. III 14/15.09.2010, 25/26.10.2010
Gr. IV 18/19.09.2010, 28/29.10.2010
Gr. V 21/22.10.2010, 04/05.11.201003.09.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że rozpoczynamy realizację szkolenia skierowanego do pracowników Starostw Powiatowych w Łukowie i Kraśniku.

Szkolenie: "Zorientowanie na obsługę klienta" w Nałęczowie, Hotel Przepióreczka

Gr. I  07/08.09.2010, 13/14.09.2010
Gr. II 09/10.09.2010, 15/16.09.2010
Gr. III 20/21.09.2010, 07/08.10.2010
Gr. IV 22/23.09.2010, 12/13.10.2010
Gr. V 05.06.10.2010, 21/22.10.2010
Gr. VI 30.09/01.10.2010, 14/15.10.201028.08.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAWIADOMIENIE

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej oraz organizację usługi hotelowej dla  uczestników projektu Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowe.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej oraz organizację usługi hotelowej nr sprawy: 03/K/S5/2010 z dnia 18 sierpnia  2010 roku Fundacja OIC Poland uprzejmie informuje o wyborze oferty, złożonej przez Hotel Przepióreczka Sp. z o.o.,  Al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin, Hotel Przepióreczka w Nałęczowie ul. 1-go Maja 6

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym zaproszeniem do składania ofert.28.08.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAWIADOMIENIE

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej oraz organizację usługi hotelowej dla  uczestników projektu Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowe.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej oraz organizację usługi hotelowej nr sprawy: 02/K/S5/2010 z dnia 18 sierpnia  2010 roku Fundacja OIC Poland uprzejmie informuje o wyborze oferty, złożonej przez Hotel Dwa Księżyce, 24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą ul. Sadowa 15

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym zaproszeniem do składania ofert.18.08.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu „Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowe", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej oraz organizację usługi hotelowej i gastronomicznej (nr sprawy: 02/K/S5/2010) w Kazimierzu Dolnym

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
18.08.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu „Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowe", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej oraz organizację usługi hotelowej i gastronomicznej (nr sprawy: 03/K/S5/2010) w Nałęczowie.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy26.05.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że rozpoczynamy realizację szkoleń specjalistycznych. I grupa uczestników weźmie udział w 32-godzinnym module „Finanse publiczne i księgowość".


19.05.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zawiadomienie o wyborze oferty, nr sprawy: 01/K/S5/2010

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi hotelowej i gastronomicznej.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert nr sprawy: 01/K/S5/2010 z dnia 11 maja 2010 roku dotyczącego oferty organizacji usługi hotelowej i gastronomicznej w ramach projektu "Lubelskie samorządy na 5
- wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowe" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zawiadamiamy o wyborze oferty złożonej przez: HOTEL „DWA KSIĘŻYCE" UL. SADOWA 15, 24-120 KAZIMIERZ DOLNY

Serdecznie dzi
ękujemy za zainteresowanie naszym zaproszeniem do składania ofert.


11.05.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu „Lubelskie samorządy na 5 - wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowe", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na organizację szkolenia w Kazimierzu Dolnym.

Zapytanie ofertowe, Formularz ofertowy01.02.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od miesiąca lutego br. rusza realizacja projektu. Pierwszym elementem jest opracowanie linii kreatywnej promocji projektu i strategii promocji. Do tego celu stworzona została powyższa strona internetowa oraz plakaty i ulotki. Jednocześnie rozpoczęły się prace nad przygotowaniem narzędzia badawczego do badania luk kompetencyjnych wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Kraśniku i Łukowie.  Wyniki tego badania zostaną opracowane w formie raportu zawierającego plan szkoleniowy dla każdej z jednostek JST.

Rozpoczęto również proces rekrutacji uczestników.