Lubelscy Inspiratorzy Ekonomii Społecznej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Lubelscy Inspiratorzy Ekonomii Społecznej" realizowany jest w ramach priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej"  Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej", na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie - pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej. Projekt swoim zasięgiem obejmuje województwo lubelskie.

Okres realizacji projektu: 01.02.2009 - 31.07.2010

Cele Projektu:

Cel główny:

wzrost i rozwój partnerstw lokalnych wspierających rozwój ekonomii społecznej oraz rozwój i zwiększenie  aktywności podmiotów sektora ekonomii społecznej na terenie woj. lubelskiego.

Cele szczegółowe:
poszerzenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na temat przedsiębiorstw społecznych
podniesienie wiedzy pracowników administracji samorządowej i organizacji pozarządowych na temat stosowania instrumentów pomocy społecznej 

Folder informacyjny -
Pobierz