Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
01.09.2010
Informujemy, że w ramach projektu „Dobre strategie.." został zakończony etap zbierania danych ilościowych i jakościowych. Zostały zrealizowane badania: ankietowe, analiza treści dokumentów oraz wywiad kwestionariuszowy.
Wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom dziękujemy za udział w projekcie oraz poświęcony czas.
Jednocześnie informujemy, że dalszy etap prac badawczych będzie dotyczył opracowania statystycznego zebranych danych oraz wypracowania raportu badawczego. 22.03.2010
Rozpoczęły się prace 30 osobowego zespołu badawczego w ramach projektu „Dobre strategie…"
Zadaniem Zespo
łu badawczego będzie analiza treści powiatowych i gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Zatrudnieni w ramach zespołu ankieterzy będą też realizować wywiady kwestionariuszowe z przedstawicielami JST.
Prace zespołu potrwają cześć miesięcy.16.03.2010
Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zwrotów ankiet pocztowych w ramach projektu „Dobre strategie…" Dziękujemy wszystkim zaangażowanym instytucjom. Jednocześnie informujemy, że jednostki samorządu terytorialnego, które odesłały wypełnione kwestionariusze, wezmą udział w dalszych etapach prac badawczych.


25.03.2010
Pierwsza 15 osobowa grupa ankieterów weźmie udział w 8 godzinnym szkoleniu dotyczącym praktycznego wykorzystania narzędzi badawczych w ramach projektu „Dobre strategie…"  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji, ul. Mełgiewska 7/9, 20 - 209 Lublin
Druga grupa ankieterów zostanie przeszkolona z w/w zakresu w terminie 29 marca.22.02.2010
Informujemy, że w ramach działań projektowych, do wszystkich gmin i powiatów województwa lubelskiego zostały rozesłane kwestionariusze ankiety pocztowej. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą procesu tworzenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz osób zaangażowanych w powstawanie w/w dokumentu.  Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu i odesłanie uzupełnionego kwestionariusza do dnia 15 marca 2010 na adres Fundacji.


19.02.2010
Informujemy, że zakończono procedurę rekrutacyjną na stanowisko ankietera  w ramach procedury rekrutacyjnej na stanowisko Ankietera, został wyłoniony 30 - osobowy zespół badawczy

Pobierz listę11.12.2009
W dniu 11 grudnia w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Dobre strategie - badanie jakościowe i ilościowe powiatowych i gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych" Gośćmi konferencji byli Anna Bekier z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, która opowiedziała o roli tej instytucji we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych, dr Wiesław Kowalski z Wydziału Pedagogiki WSEI, który w swej prelekcji zaprezentował przykładowe problemy społeczne, stanowiące background dobrze opracowanych  dokumentów strategicznych, oraz Maciej Filipowicz z Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu, który przybliżył ideę badań społecznych i ich rolę kreowaniu rzeczywistości społecznej. Kluczowe założenia i przebieg projektu zaprezentowała Małgorzata Orzeł - Dyrektor Projektów Społecznych Fundacji.

Wśród słuchaczy konferencji znaleźli się Pan Kazimierz Tucki
- Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, Tomasz Władek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego a także przedstawiciele urzędów gmin, starostw powiatowych i ośrodków pomocy społecznej.

Prelegentom i uczestnikom dziękujemy za przybycie i zachęcamy do śledzenia przebiegu projektu.07.11.2009
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie, w związku z realizacją projektu badawczego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje do współpracy

ANKIETERÓW

Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za przeprowadzenie analizy treści strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz realizację wywiadów kwestionariuszowych na terenie Lubelszczyzny. Wykonanie pracy poprzedzi udział w szkoleniu.

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia co najmniej średniego
- zdolności analitycznych
- uczciwości
- terminowości
- komunikatywności
- dyspozycyjności

Mile widziane:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- wykształcenie socjologiczne
- czynne prawo jazdy

Oferujemy:
- możliwość dodatkowego zatrudnienia w formie umowy zlecenie, w tym również dla studentów i osób uczących się
- pracę w doświadczonym zespole
- możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych, ciekawych doświadcze
ń
- zwrot kosztów dojazdów

Zainteresowane osoby prosimy o wype
łnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie projektu
http://oic.lublin.pl/dobrestrategie/ życiorysu w uwzględnieniem doświadczenia i kwalifikacji na wskazanym stanowisku na adres magdalena.laban@oic.lublin.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2010

Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych)04.11.2009
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie, w związku z realizacją projektu badawczego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje do współpracy

STATYSTYKA (członka zespołu badawczego)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za opracowanie raportu z badań ilościowych i jakościowych. Będzie także współpracować z zespołem przy tworzeniu problematyki badawczej i narzędzi badawczych.

Od kandydatów oczekujemy:
- doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
- praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia i realizacji bada
ń społecznych
- bardzo dobrej znajomości obsługi jednego z programów statystycznych (SPSS, Statistica)
- zdolności analitycznych
- kreatywności
- umiejętności pracy w zespole
- komunikatywności

Oferujemy:
- zatrudnienie w formie umowy o dzieło
- atrakcyjne wynagrodzenie
- pracę w doświadczonym zespole
- możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych, ciekawych doświadcze
ń

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w uwzględnieniem doświadczenia i kwalifikacji na wskazanym stanowisku na adres magdalena.laban@oic.lublin.pl.
Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych)


01.10.2009
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland rozpoczęła realizację projektu "Dobre strategie - badanie jakościowe i ilościowe powiatowych i gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych".