Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
16.03.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 14.03.2012 r. odbyła się Konferencja pt. „Budowa Współpracy Nauki z Biznesem w Województwie Łódzkim", w ramach projektu „Akademia Przedsiębiorczości" realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie.

Konferencj
ę rozpoczęła Pani Ewelina Iwanek- Chachaj, Dyrektor Zarządzający Fundacji „OIC Poland" witając zgromadzonych gości, wśród których zasiedli:

  -  przedstawiciele władz publicznych, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta w Łodzi, Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi,
  -  przedstawiciele władz oraz kadra naukowa uczelni wyższych województwa Łódzkie, tj. Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki, Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej;
  -  właściciele, kierownictwo oraz pracownicy przedsiębiorstw działających na terenie województwa łódzkiego;
  -  przedstawiciele instytucji wspierających sektor B+R;
  -  beneficjenci projektu
„Akademia Przedsiębiorczości".


We wst
ępnej części Konferencji Pani Dyrektor Ewelina Iwanek Chachaj przybliżyła zgromadzonym gościom historię powstania, misję, cele oraz główne obszary działalności Fundacji „OIC Poland", następnie Pani Kamila Ćwik, Dyrektor Projektów Edukacyjnych i Przedsiębiorstw Fundacji „OIC Poland" przedstawiła założenia i rezultaty projektu „Akademia Przedsiębiorczości.

Podczas pierwszej sesji, pt. "Budowa trwałej współpracy między nauką a gospodarką" zaprezentowane zostały organizacje i instrumenty wspierające proces powstawania firm spin- off, jak również bardzo szczegółowo omówione zostały zagadnienia dotyczące perspektyw rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, szans, zagroże
ń oraz podstawowych barier rozwoju współpracy nauki i gospodarki.

Druga sesja poświęcona była modelom biznesowym współpracy uczelni wyższych z przedsiębiorstwami. Zostały przedstawione dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej na rynku lokalnym. Prelegenci wygłosili referaty o następującej tematyce:

  -  Współpraca Polski Przedsiębiorczej i Społecznej Akademii Nauk dla tworzenia kooperacji świata biznesu ze światem nauki w Województwie Łódzkim;
  -  Model współpracy uczelni z biznesem na przykładzie działa
ń Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego;
  -  Przedstawienie modelu współpracy nauki i gospodarki na przykładzie Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.;
  -  Współpraca Łódzkich Uczelni z branżą turystyczną regionu;
  -  Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o.- wskazanie możliwości współpracy w ramach parku Naukowo- Technologicznego w kontekście tworzenia sprzyjających warunków do transferu najnowocześniejszych technologii z nauki do przemysłu;
  -  Przedstawienie dobrych praktyk, sukcesów Przedsiębiorczości Akademickiej na rynku lokalnym i krajowym;
  -  Przedstawienie podprojektu
„Open Research Platform" O R P.


Sk
ładamy serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom Konferencji, zarówno zgromadzonym Gościom, jak i Prelegentom, za obecność i aktywny w niej udział. Państwa obecność na Konferencji świadczy o tym, że ważna jest dla Państwa tematyka budowy współpracy nauki z biznesem oraz aktywne podejmowanie działań służących efektywnemu współdziałaniu przedsiębiorstw i szkół wyższych. Słowa dużej wdzięczności kierujemy również do tych osób, które zabrały głos w trakcie Konferencji (prelegenci, uczestnicy panelu dyskusyjnego). Państwa zaangażowanie i postawa umacniają nas w dążeniu do zamierzonego celu.

Szczególne podziękowania składamy na ręce Pana Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia za objęcie Konferencji Honorowym Patronatem, co podniosło rangę wydarzenia i sprawiło, że Konferencja pozostanie na długo w pamięci zaproszonych gości.
Podziękowania kierujemy również do Zarządu TVP S.A Łódź za Patronat Medialny nad wydarzeniem.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania oraz do pobrania materiałów z konferencji.2.03.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W imieniu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zapraszamy na Konferencję pt. „Budowa Współpracy Nauki z Biznesem w Województwie Łódzkim", która obędzie się w dniu 14 marca 2012r. w Łodzi, w Restauracji Łódzkiego Klubu Biznesu przy ul. Piotrkowskiej 85 (Sala Główna Łódzkiego Klubu Biznesu).
Celem Konferencji jest zaprezentowanie możliwości współpracy przedstawicieli kadry naukowej, władz publicznych oraz przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i potrzeb województwa łódzkiego w zakresie tworzenia firm spin-off. W trakcie spotkania przedstawimy dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej na rynku lokalnym.

Ponadto, zaprezentujemy modele biznesowe oraz instrumenty wspierające proces powstawania firm spin-off z uwzględnieniem barier, szans i zagroże
ń dla rozwoju współpracy nauki i gospodarki, wzajemnych oczekiwań przedsiębiorców i pracowników naukowych wobec podejmowanej współpracy. Oczekujemy, iż dyskusja w trakcie Konferencji pozwoli wypracować rekomendacje działań służących efektywnemu współdziałaniu przedsiębiorstw i szkół wyższych.

Mamy nadzieję, że tematyka budowy współpracy nauki z biznesem wzbudziła Pa
ństwa zainteresowanie i będziemy mieli przyjemność gościć Państwa na organizowanej przez nas Konferencji. Jednocześnie uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 12.03.2012r. poprzez wysłanie zgłoszenia na nr faksu: (42) 233 62 06 lub adres e- mail: aneta.obel@oic.lublin.pl

W załączeniu program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.

Udział w Konferencji jest bezpłatny a liczba miejsc ograniczona.2.02.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" z siedzibą w Lublinie zaprasza do złożenia aplikacji do wystąpienia w roli Prelegenta na Konferencji Naukowej "Budowa Współpracy Nauki z Biznesem w Województwie Łódzkim", która odbędzie się dnia 14 marca 2012 roku w Łodzi.

Karta zgłoszenia aplikacji
Założenia formalno-merytoryczne
Zaproszenie10.01.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zakończenie realizacji projektu „Akademia Przedsiębiorczości"

Informujemy,
że w dniu 13 grudnia  2011r Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie  zakończyła cykl szkoleń i doradztwa w ramach  realizacji projektu unijnego „Akademia Przedsiębiorczości".
Projekt zak
ładał objęcie wsparciem bezpośrednim 100 osób (menedżerów nauki, doktorantów, kadry naukowej, studentów i absolwentów). Faktycznie projekt objął wsparciem 105 osób.
W tej liczbie było 10 menedżerów nauki (rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników katedr, itp.) odpowiedzialnych za organizowanie pracy naukowo-badawczej swoich jednostek. Menedżerowie zostali przeszkoleni na warsztatach z zakresu budowy strategii zarządzania IP i rozwoju firm spin-off.

Ponadto przeszkolono 45 osób kadry naukowej i doktorantów z zakresu identyfikacji pomysłów biznesowych, procedury zakładania firmy, modeli biznesowych firm typu spin-off, własności intelektualnej i komercjalizacji oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Grupa studentów i absolwentów w ilości 50 osób została przeszkolona w temacie; podstaw zarządzania firmą, przedsiębiorczości akademickiej firm typu spin-off, biznes planu i praktycznych aspektów zakładania działalności gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki firm spin-off. W sumie w ramach projektu zrealizowano 7 szkole
ń.

W ramach projektu prowadzono doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off, z którego skorzystało 95 osób w wymiarze łącznym 190 godzin.

Aktualnie w ramach projektu trwają prace nad publikacją
„Przedsiębiorstwa Spin -Off. Zjawisko komercjalizacji technologii i wiedzy naukowej", która jest etapem końcowym realizacji projektu. oraz jest celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu konstruowania modeli biznesowych firm wyłaniających się z uniwersytetów z uwzględnieniem specyfiki regionalnej województwa łódzkiego.
Na zako
ńczenie realizacji projektu odbędzie się konferencja podsumowująca projekt. „Budowa Współpracy Nauki z Biznesem w Województwie Łódzkim" w terminie 14 marca 2012 roku w Łodzi. Celem konferencji  jest przedstawienie możliwości współpracy przedstawicieli instytucji badawczych i przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i potrzeb województwa łódzkiego.

W trakcie konferencji przewidujemy również prezentację najlepszych praktyk przedsiębiorstw
i instytucji badawczych w wymienionym zakresie i dyskusję na temat możliwych działa
ń władz publicznych, ułatwiających budowanie trwałych relacji środowisk naukowych i biznesowych.

Przekaz konferencji jest skierowany przede wszystkim do pracowników naukowych, przedsiębiorstw
i do przedstawicieli władz publicznych, zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości, innowacji
i rozwojem nowoczesnych usług i przemysłów, opartych na zaawansowanej wiedzy.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy na konferencję zostanie niebawem zamieszczony na stronie internetowej projektu.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji20.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 12, 13 grudnia 2011r. zostało przeprowadzone ostatnie Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off. Doradztwo odbyło się w siedzibie Szkoły Języków Obcych Profi- Lingua Sp. j. przy ul. Piotrkowskiej 101 w Łodzi.

Szczegóły doradztwa w zakładce HARMONOGRAMY.8.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 06, 07 grudnia 2011r. zostało przeprowadzone Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off. Doradztwo odbyło się w siedzibie Szkoły Języków Obcych Profi- Lingua Sp. j. przy ul. Piotrkowskiej 101 w Łodzi.

Szczegóły doradztwa w zakładce HARMONOGRAMY.8.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 25, 26, 27 listopada  2011r. odbyło się Szkolenie ostatniej grupy Studentów i Absolwentów- SA/3 w siedzibie Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua Sp. j. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 101.

Szczegóły doradztwa w zakładce HARMONOGRAMY.8.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 16, 17 listopada 2011r. zostało przeprowadzone Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off. Doradztwo odbyło się w siedzibie Szkoły Języków Obcych Profi- Lingua Sp. j. przy ul. Piotrkowskiej 101 w Łodzi.

Szczegóły doradztwa w zakładce HARMONOGRAMY.23.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 12, 13 grudnia 2011r. zaplanowane jest Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off w siedzibie Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua Sp. j. przy ul. Piotrkowskiej 101 w Łodzi.

Szczegóły doradztwa w zakładce HARMONOGRAMY.23.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 06, 07 grudnia 2011r. zaplanowane jest Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off w siedzibie Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua Sp. j. przy ul. Piotrkowskiej 101 w Łodzi.

Szczegóły doradztwa w zakładce HARMONOGRAMY.22.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 25, 26, 27 listopada  2011r. zaplanowana jest realizacja ostatniej grupy Szkolenia Studentów i Absolwentów- SA/3 w siedzibie Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua Sp. j. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 101.

Szczegóły doradztwa w zakładce HARMONOGRAMY.21.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 07, 08, 09 listopada 2011r. odbyło się Szkolenie Kadry Naukowej i Doktorantów-KNiD/3 w Centrum Kongresowo-Szkoleniowym MAGELLAN w Bronisławowie.

Szczegóły doradztwa w zakładce HARMONOGRAMY.20.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 16, 17 listopada 2011r. zaplanowane jest Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off w siedzibie Szkoły Języków Obcych Profi- Lingua Sp. j. przy ul. Piotrkowskiej 101 w Łodzi.

Szczegóły doradztwa w zakładce HARMONOGRAMY.19.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 05, 06 października 2011r. odbyło się Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spim off w siedzibie Szkoły Języków Obcych Profi- Lingua Sp. j. przy ul. Piotrkowskiej 101 w Łodzi.

Szczegóły doradztwa w zakładce HARMONOGRAMY.19.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 14, 15, 16 października 2011r. odbyło się Szkolenie Studentów i Absolwentów- SA/2 w siedzibie Szkoły Języków Obcych Profi -Lingua Sp. j. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 101.

Szczegóły szkolenia w zakładce HARMONOGRAMY.06.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 14, 15, 16 października 2011r. zaplanowane jest Szkolenie Studentów i Absolwentów- SA/2 w siedzibie Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua Sp. j. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 101.

Szczegóły szkolenia w zakładce HARMONOGRAMY.06.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 07, 08, 09 listopada 2011r. zaplanowane jest Szkolenie Kadry Naukowej i Doktorantów- KNiD/3 w Centrum Kongresowo-Szkoleniowym MAGELLAN w Bronisławowie. Informujemy, że są jeszcze ostatnie wolne miejsca!!!

Szczegóły szkolenia w zakładce HARMONOGRAMY.04.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 05, 06 października 2011r. zaplanowane jest Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spim off w siedzibie Szkoła Języków Obcych Profi- Lingua Sp. j., ul. Piotrkowska 101, 90-425 Łódź.

Szczegóły doradztwa26.07.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie informuje, iż pismem znak KL.V-AKW-3181-I-8.2.1/09-57-54/11 z dnia 12 lipca 2011r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na wydłużenie procesu rekrutacyjnego w projekcie „Akademia Przedsiębiorczości do dnia 31 października 2011 roku.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Pa
ństwa do skorzystania z oferowanych w ramach projektu szkoleń i doradztwa:
1. Szkolenia Student
ów i Absolwentów w zakresie zakładania i zarządzania firmami typu spin off - 24 godz.
2. Szkolenie Kadry Naukowej i Doktorantów w zakresie zakładania i zarządzania firmami typu spin off - 24 godz.
3. Dwugodzinne indywidualne doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami typu spin off.27.06.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 17, 18, 19 czerwca 2011r. odbyło się Szkolenie Kadry Naukowej i doktorantów, w których udział wzięło 17 osób reprezentujących kadrę naukową oraz doktorantów uczelni wyższych województwa łódzkiego.

Szczegóły warsztatów w zakładce HARMONOGRAMY23.05.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, iż są jeszcze wolne miejsca na  Szkolenia Kadry Naukowej i Doktorantów oraz  Szkolenia Studentow i Absolwentów, jak również na DORADZTWO w ramach projektu AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Przypominamy, że wszystkie działania w projekcie są dla uczestników BEZPŁATNE.

Więcej informacji w zakładce HARMONOGRAMY17.05.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 13, 14, 15 maja 2011 r. odbyło się Szkolenie Kadry Naukowej i doktorantów, w których udział wzięło 14 osób reprezentujących kadrę naukową oraz doktorantów uczelni wyższych województwa łódzkiego.

Szczegóły warsztatów w zakładce HARMONOGRAMY04.05.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 26, 27 kwietnia 2011r. odbyły się Warsztaty dla Menedżerów Nauki, w których udział wzięło 10 osób reprezentujących najwyższe władze uczelni wyższych województwa łódzkiego.

Szczegóły warsztatów w zakładce HARMONOGRAMY20.04.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 26, 27 kwietnia 2011r. odbędą się Warsztaty dla Menedżerów Nauki, w których udział weźmie 10 osób reprezentujących najwyższe władze uczelni wyższych województwa łódzkiego- Rektor, Prorektorzy, Prodziekani, Wydziałowy Pełnomocnik Rektora oraz Kierownik pracowni, takich uczelni, jak: Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Sieradzu, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk i Zdrowiu w Łodzi, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi, jak również Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi.

Szczegóły warsztatów w zakładce HARMONOGRAMY13.04.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 11, 12 kwietnia 2011r. odbyło się Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spim off w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a.

Szczegóły doradztwa w zakładce HARMONOGRAMY.11.04.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 29,30 i 31 marca 2011r. odbyło się Szkolenie Studentów i Absolwentów- grupa SA/1 w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a.

Szczegóły szkolenia w zakładce HARMONOGRAMY.25.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikat w sprawie unieważnienia postępowania dotyczącego rozeznanie rynku na przedstawienia oferty handlowej na wynajem sali wykładowej, catering oraz zakwaterowanie uczestników oraz wykładowców z dnia 21.02.2011 roku

Pobierz komunikat23.02.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie realizująca projekt „Akademia Przedsiębiorczości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty handlowej na wynajem sali wykładowej, catering oraz zakwaterowanie uczestników oraz wykładowców. Projekt jest realizowany na terenie województwa łódzkiego. 

Poniżej znajduje się oferta handlowa oraz zaproszenie do składania ofert (rozeznanie rynkowe).

Prosimy o zapoznanie się z zaproszeniem do składaniem ofert oraz zapraszamy do składania swoich ofert handlowych.

Rozeznanie rynkowe
Druk oferty handlowej22.02.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie poszukuje wykładowców do poprowadzenia zajęć na warsztatach, szkoleniach oraz doradztwie, które będą realizowane
na terenie województwa łódzkiego:

1. Warsztaty dla Menedżerów Nauki, w tym Rektorów, Dziekanów, Dyrektorów Instytutów, Kierowników Katedr w zakresie budowy strategii zarządzania IP (własnością intelektualną) i rozwoju firm spin off .

Zakres tematyczny warsztatów:
 - Definiowanie celów strategicznych  jednostek  naukowych,
 - Inwentaryzowanie kluczowych aktywów i kompetencji,
 - Określanie płaszczyzn przekształcania kompetencji w cele biznesowe,
 - Określanie preferowanych modeli biznesowych i metod wdrażania wypracowanych celów biznesowych.

Pierwsza część warsztatów będzie poświęcona przekazaniu najlepszych praktyk, a druga opracowaniu wstępnych wersji planów strategicznych.

2. Szkolenia dla Kadry Naukowej i Doktorantów

Zakres tematyczny szkole
ń:
 - Identyfikacja pomysłów biznesowych (warsztaty kreatywne)
 - Procedury zakładania firmy (kwestie prawne, dokumentacja)
 - Modele biznesowe firmy typu spin off
 - Własność intelektualna i komercjalizacja
 - Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

3. Szkolenia dla Studentów i Absolwentów

Zakres tematyczny szkole
ń:
 - Podstawy zarządzania firmą
 - Przedsiębiorczość akademicka-firmy typu spin off
 - Biznes plan
 - Praktyczne aspekty zakładania działalności gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki firm spin off.

4. Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off.


Zainteresowane osoby prosimy o  wypełnienie zamieszczonej oferty (lub ofert) oraz o przesłanie jej do biura projektu bądź na adres do realizatora projektu do dnia 7 marca 2011 roku. Do oferty należy dołączyć CV.

Pobierz ofertę na:
 - Warsztaty dla Menedżerów Nauki
 - Szkolenia dla Kadry Naukowej i Doktorantów
 - Szkolenia dla Studentów i Absolwentów
 - Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off
 
Zaproszenie
Zapytanie ofertowe28.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, iż są jeszcze wolne miejsca na WARSZTATY, SZKOLENIA oraz DORADZTWO w ramach projektu AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Przypominamy, że wszystkie działania w projekcie są dla uczestników BEZPŁATNE.04.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 3 stycznia 2011 roku ukazał się artykuł w Dzienniku Łódzkim dotyczący działań planowanych w projekcie „Akademia Przedsiębiorczości".

Pobierz artykuł


13.12.2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, że nadal trwa rekrutacja do udziału w projekcie „Akademia Przedsiębiorczości".

Zapraszamy osoby chcące wziąć udziału w WARSZTATACH, SZKOLENIACH oraz DORADZTWIE do odwiedzenia Biura Projektu w Łodzi, które mieści się przy ul. Piotrkowskiej 152/14, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz mogą Państwo pobrać dokumenty rekrutacyjne. 

Wszystkie działania w projekcie są BEZPŁATNE.

Decyduje kolejność zgłosze
ń!

Liczba miejsc ograniczona!02.11.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, iż decyzją Kierownika Projektu z dniem 2 listopada 2010r. rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie „Akademia Przedsiębiorczości".


01.09.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie informuje, iż dnia 01 września 2010r. została podpisana umowa z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu „Akademia Przedsiębiorczości" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.