Lubelskie - Obywatelskie
Program rozwoju poradnictwa
obywatelskiego na Lubelszczy
źnie - edycja II
O PROJEKCIE

Lubelskie - Obywatelskie
Program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczy
źnie - edycja II
jest realizowany od 01 wrze
śnia 2010 roku do 31 grudnia 2013 roku wraz z Partnerami : Powiatem Kraśnickim, Powiatem Radzyńskim, Powiatem Opolskim, Powiatem Janowskim oraz Powiatem Parczewskim
 
Cele projektu:

CELEM GŁÓWNYM projektu jest: Zwiększenie dostępu obywateli do poradnictwa obywatelskiego i prawnego.

CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI są: zwiększenie ilości biur porad obywatelskich i prawnych na terenie Lubelszczyzny w powiatach parczewskim, kraśnickim, radzy
ńskim, bialskim opolskim oraz janowskim, szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie poradnictwa.

GRUPY DOCELOWE projektu to:
- mieszka
ńcy 6 powiatów woj. lubel. ( kraśnicki, opolski, janowski, parczewski, radzyński, bialski)
- personel projektu odpowiedzialny za świadczenie usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego w liczbie 24 osób (w tym 12 os. prawników), jak również Kierownicy powstałych Biur w liczbie 6. Łącznie 18 osób.

Działania projektowe:
Główne działania skupią się na Utworzeniu 6 Biur Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego i funkcjonowaniu biur w  Kraśniku, Opolu Lubelskim, Janowie Lubelskim, Parczewie, Radzyniu Podlaskim, Białej Podlaskiej, udzielaniu porad stacjonarnych oraz porad drogą internetową.
Porady będą udzielane w 4 dni w tygodniu (łącznie przez 20h), zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych. Biura będą udzielać porad obywatelskich jak i prawnych. Prawnicy będą dyżurować co najmniej 2 razy w tygodniu. Dodatkowo zostanie wprowadzona usługa udzielania porad drogą mailową za pomocą powstałej strony internetowej. Ponadto w każdym z Biur znajdzie się biblioteczka zawierająca różne poradniki i informatory.

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami bezpłatności, poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji.

Pobierz Regulamin Projektu   Pobierz Regulamin udzielania porad w BPOiP
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego