Lubelskie – Obywatelskie

Program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie 

jest realizowany od 01 stycznia 2009 roku do 31 marca 2012 roku wraz z Partnerami : Urzędem Miasta w Hrubieszowie oraz Powiatem Lubelskim.

 
Cele projektu:

CELEM GŁÓWNYM projektu jest: Zwiększenie dostępu obywateli do poradnictwa obywatelskiego i prawnego. 

CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI są: zwiększenie ilości biur porad obywatelskich i prawnych na terenie Lubelszczyzny w powiatach lubelskim,  łukowskim oraz hrubieszowskim, szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie poradnictwa.

GRUPY DOCELOWE projektu to:

- mieszkańcy 4 powiatów woj. lubel. (lubelski (2), łukowski oraz hrubieszowski)

- personel projektu odpowiedzialnych za świadczenie usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego w liczbie 6 osób (w tym 3 os. prawników), jak również Kierownicy powstałych Biur w liczbie 3. Łącznie 9 osób.

Działania projektowe:

Główne działania skupią się na Utworzeniu 3 Biur Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego i funkcjonowaniu biur w Lublinie, Hrubieszowie oraz Łukowie, udzielaniu porad stacjonarnych oraz porad drogą internetową.

Porady będą udzielane w 4 dni w tygodniu (łącznie przez 20h), zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych. Powstanie internetowa baza służąca do rejestracji kontaktów klientów z biurem porad. Biura będą udzielać porad obywatelskich jak i prawnych. Prawnicy będą dyżurować co najmniej 1 w tygodniu. Dodatkowo zostanie wprowadzona usługa udzielania porad drogą mailową za pomocą powstałej strony internetowej. Ponadto w każdym z Biur znajdzie się biblioteczka zawierająca różne poradniki i informatory.

Dni Poradnictwa Obywatelskiego(DPO). Pierwszego dnia doradcy z BPOiP, pod okiem swoich kierowników, udzielalać będą bezpłatnych porad mieszkańcom Lublina i okolic. W drugim dniu odbędzie się seminarium dla przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i mediów.

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami bezpłatności, poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji.